Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch Abertawe

Y byd yw eich darlithfa

Dysgu, gweithio a datblygu yng nghwmni arbenigwyr. Mae’n bleser gan yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch ddarparu ystod o raglenni cyffrous sy’n arbenigo mewn Rheolaeth Teithio Rhyngwladol, Twristiaeth, Lletygarwch a Chyrchfannau Hamdden.

  • tourism
  • tourism

I israddedigion, rydym yn cynnig ystod o raddau a chymwysterau HND mewn:

Pa bynnag lwybr y byddwch yn ei ddewis, gallwch fod yn siŵr bod ein holl raglenni wedi’u dylunio wrth i ddarlithwyr sy’n ymgysylltu â diwydiant yn ymgynghori’n agos â rhai o brif sefydliadau Twristiaeth, Lletygarwch, Digwyddiadau a Chyrchfannau Hamdden y byd yn ogystal â chyflogwyr ac ymgynghorwyr lleol o'r sector. Mae hyn yn sicrhau bod ein cwricwlwm yn gyfredol er mwyn hybu eich cyflogadwyedd wedi ichi raddio.

Methu penderfynu pa gwrs sydd i chi? Dim problem. Pam na wnewch chi ystyried Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol a fydd yn cynnig ichi flas ar yr holl lwybrau eraill! Cysylltwch â’r Ysgol unrhyw bryd am ragor o wybodaeth ar gynnwys rhaglenni

Cyrsiau Ôl-raddedig 

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn darparu amrywiaeth o lwybrau i’ch galluogi i arbenigo mewn maes Busnes a Rheolaeth o’ch dewis. 

Gallwch astudio ein holl gyrsiau ôl-raddedig a phroffesiynol yn rhan amser er mwyn ichi allu astudio’n hyblyg i weddu ffyrdd o fyw prysur neu weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Mae ein holl ddarlithwyr yn wybodus ynghylch ymchwil ac mae llawer ohonynt yn ymchwilwyr gweithredol sy’n cyflwyno mewn cynadleddau niferus ac yn cyhoeddi eu gwaith yn rheolaidd mewn cyfnodolion arbenigol, llyfrau ac yn ein cyhoeddiad ein hun, ‘South Wales Business Review’.

Ar hyn o bryd, cynhelir ymchwil ym meysydd:

  • Twristiaeth Gynaliadwy
  • Strategaethau Grymuso a Gwasanaeth Gwesteion
  • Rhyngwladoli
  • Mewnosod cyflogadwyedd yn y Cwricwlwm
  • Gwyliau a Digwyddiadau
  • Dysgu seiliedig ar waith a lleoliadau rhyngwladol

Mae Abertawe yn ddinas gyffrous a deinamig sydd â chyfleusterau hamdden rhagorol a bywyd cymdeithasol gwych i fyfyrwyr. Mae ein campws yng nghanol y ddinas yn darparu mynediad rhwydd i’r orsaf drenau, neuaddau preswyl a bywyd nos enwog Abertawe yn ogystal â’r cyfleusterau hamdden a ddefnyddiwn yn yr LC.

Mae llwyddiant Swansea City FC yn darparu astudiaeth achos rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr Digwyddiadau, Rheolaeth Chwaraeon a Thwristiaeth. Yn ogystal, mae ein cysylltiadau agos gyda’r Elyrch a’r Gweilch yn ein galluogi i seilio rhai o’n modylau yn Stadiwm y Liberty a gweithio’n agos gyda Pharc y Sgarlets. Pa ffordd well i astudio digwyddiadau na chael eich lleoli mewn lleoliad mawr gyda’r cyfle i brofi’r cyffro’n uniongyrchol, a thrafod materion rheoli allweddol o safbwynt mewnol.

Hefyd, mae Abertawe yng nghanol ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol sy’n berffaith ar gyfer Twristiaeth. Mae traethau gwych Penrhyn Gŵyr a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn hafan ar gyfer y rheiny sy’n frwdfrydig dros syrffio a chwaraeon dŵr, ac mae Mynyddoedd Bannau Brycheiniog yn cynnig ystod o weithgareddau awyr agored cyffrous. Mae’r rhain yn feysydd chwarae perffaith ac yn darparu ystod eang o astudiaethau achos ar gyfer eich astudiaethau.

Mae gan Gymru ac Abertawe draddodiad cryf fel darparwr digwyddiadau sy’n gwneud y Brifysgol a’r ddinas yn leoliad delfrydol ar gyfer astudio twristiaeth, digwyddiadau a chwaraeon. Mae treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Eisteddfodau a’r Urdd yn astudiaeth achos wych, ynghyd ag agosrwydd Caerdydd lle cafodd Digwyddiadau Olympaidd 2012 a Chwpan y Byd Rygbi 2015 eu cynnal. Mae hyn yn galluogi i lawer o’n myfyrwyr ddiogelu gwaith rhan amser perthnasol iawn yn Stadiwm Liberty, Parc y Sgarlets, Stadiwm Principality, Stadiwm SWALEC a Chae Rasio Ffos Las Hefyd, mae ein cysylltiadau wedi rhoi’r cyfle i lawer o’n myfyrwyr fod yn rhan o ddigwyddiad Iron Man Cymru yn ogystal â digwyddiadau lleol fel Wythnos Pysgod Sir Benfro sydd hefyd yn gyfleoedd gwych i wneud gwaith ymchwil.

Mae Undeb y Myfyrwyr y Brifysgol yn weithgar iawn a chanddo ystod o dimau chwaraeon, clybiau a chymdeithasau. Mae ein rhaglenni hefyd wedi sefydlu eu cymdeithasau eu hunain ac mae myfyrwyr yn aml yn cymryd rhan mewn trefnu digwyddiadau myfyrwyr a fydd yn brofiad gyrfaol gwych ichi.

Gall dechrau yn y brifysgol a gadael adref fod yn brofiad anodd, ond er mwyn eich helpu i ymgartrefu byddwn yn cynnig cyfle ichi gael ‘cyfaill’, sef myfyriwr sydd wedi cael hyfforddiant i roi cymorth ichi pan fyddwch yn dechrau eich bywyd prifysgol gyda ni. Byddwch hefyd yn cael tiwtor personol i roi cymorth ychwanegol ichi, ac rydym yn gweithio’n galed i ddarparu amgylchedd cefnogol i astudio ynddo drwy weithredu ‘polisi drws agored’ a chynnal tiwtorialau fel bod rhywun ar gael i’ch cefnogi o hyd.

Bydd ein tîm yn gweithio’n galed i sicrhau bod eich amser gyda ni yn llawn mwynhad ac yn foddhaus. Gwnawn ein gorau i roi ichi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd arnoch eu hangen i'ch galluogi i fod mor gyflogadwy â phosibl. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi.

Mae gan holl raglenni’r Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch flas byd-eang cryf. Rydym yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr lleoliadau byd-eang allweddol i gynnig ystod o leoliadau rhyngwladol cyffrous, trefnu teithiau maes dramor, rydym yn croesawu rheolwyr pwysig o bob cwr o’r byd i gyflwyno i’n myfyrwyr yn ogystal â defnyddio ystod o astudiaethau achos rhyngwladol o fewn darlithoedd ac asesiadau. Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i astudio ieithoedd a datblygu eu dealltwriaeth ddiwylliannol trwy ffocws byd-eang cryf.

Rydym yn trefnu cyflwyniadau rheolaidd gan ystod o reolwyr diwydiannol lleol, DU a rhyngwladol. Bydd hyn yn rhoi ichi wybodaeth ddiwydiannol fanwl a rhai cyfleoedd cyffrous i wneud cais amdanynt. Rydym hefyd yn darparu cymorth tiwtorial i’ch helpu gyda cheisiadau cyflogaeth, ysgrifennu CV, paratoi at gyfweliadau a sgiliau cyflwyno i baratoi myfyrwyr ar gyfer lleoliadau proffesiynol yn y diwydiant.

Dros yr haf mae ein myfyrwyr yn ymgymryd ag ystod o Brofiadau ar Leoliadau Rhyngwladol ac yn y DU – Pam na wnewch chi ddilyn eu straeon ar ein gwefan, a dysgu am eu profiadau wrth iddynt dreulio unrhyw beth o 6 wythnos i flwyddyn yn ystod eu hastudiaethau yn gweithio yn eu dewis sector o’r diwydiant.

Yn ystod misoedd y gaeaf mae ein myfyrwyr blwyddyn 1af ac 2il flwyddyn presennol wrthi’n ddiwyd yn gwneud am swyddi ac mae llawer hefyd yn ymgymryd â phrofiadau gwirfoddoli cyffrous gan weithio mewn digwyddiadau mawr neu gael gwaith a fydd yn cyfoethogi eu CV gyda gwestai lleol a lleoliadau digwyddiadau, yn ogystal â bod yn rhan o ddiwrnodau agored yn llysgennad myfyrwyr a gweithio gyda Thriathlon Abertawe a noddir gan y brifysgol.

Daliwch ati i wirio ein gwe-dudalennau cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau cyffrous am swyddi myfyrwyr sydd ar leoliad, ein gweithgareddau yn ogystal â theithiau maes, i roi ichi flas ar yr hyn y byddwch yn ei brofi pan fyddwch y ymuno â ni yn Abertawe!

Dyma beth y mae rhai o’n cyn-fyfyrwyr yn ei wneud a’r hyn y maent yn ei ddweud am eu profiad yn YDDS:

 “Galluogodd y cwrs i mi roi damcaniaeth ar waith trwy argaeledd cyfleoedd i fynd ar leoliadau gwaith. Yn sicr, rwy’n teimlo fy mod wedi cael y blaen ar bobl eraill o ran fy ngyrfa broffesiynol.”

Dominic Jones Prif Swyddog Gweithredol y ‘Mary Rose Trust’ a chyn-bennaeth Atyniadau Ewropeaidd y Merlin Group, Cyfarwyddwr Parc Oakwood, Is-Lywydd Virgin Cargo Asia and Pacific, Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Madame Tussauds a Rheolwr Reidiau Thorpe Park a Chessington


“Roedd y cwrs yn well na’r disgwyliadau...drwy’r profiadau a gefais, llwyddais i gael gwaith yn syth”

Sally Davis Prif Swyddog Gweithredol Universal Music Live, cyn Gyfarwyddwr Digwyddiadau O2 Arena a Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid yr Amgueddfa Wyddoniaeth


“Roedd y cynnwys a’r modylau a wnaed yn rhan o’r cwrs yn ddifyr a llawn gwybodaeth. Mae’r wybodaeth a gefais...wedi rhoi i mi’r gallu i reoli’r gwesty’n effeithlon ac effeithiol.”

Mark Gallagher Rheolwr Cyfrifon Fine Wines a chyn Reolwr Cyffredinol Gwesty Morgans Abertawe a Gwesty’r Blue Bell Hotel a Ramada Encore Abertawe cynt.


“Rhoddodd y cwrs i mi’r wybodaeth a’r awydd i lwyddo.”

Kelly O’Maholly Rheolwr Cyfrif Marchnata Promotions in Motion, Sydney, Awstralia


“Cefais lawer o anogaeth gan y gefnogaeth a gefais gan y darlithwyr. Rhoddodd yr wybodaeth academaidd ac ymarferol i mi’r hyder i godi fy nisgwyliadau...ac i gredu bod fy nod yn gyraeddadwy”

Michelle Gibbs Uwch Reolwr Datblygu Chwaraeon


“Rhoddodd y radd sylfaen rhagorol i mi ddatblygu fy ngyrfa arni a arweiniodd at sefydlu fy Ysgol Syrffio fy hun.”

Simon Jayham Perchennog GSD Surf, Gŵyr, Cymru

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 10 prifysgol gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr gyda’u cwrs Lletygarwch, Rheolaeth Digwyddiadau a Thwristiaeth - Guardian League Table 2019.

7fed yn y DU am foddhad myfyrwyr Lletygarwch, Hamdden, Adloniant a Thwristiaeth (Complete University Guide 2018)

Ironman Logo

Pam Astudio Yma

1. Mae’r dysgu a’r addysgu’n ffocysu ar astudiaethau achos go iawn. Cewch gyfleoedd i wneud interniaethau, i astudio dramor ac i fynd ar leoliadau gwaith.

2. Mae ein holl ddarlithwyr yn ymarferwyr ac yn wybodus ynghylch ymchwil.

3. Mae ein campws Busnes yng nghanol y ddinas a dim ond taith fer ar droed ydyw o draethau godidog Bae Abertawe.

4. Rydym yn darparu amgylchedd cefnogol. Cynigir ‘cyfaill’ ichi, sef myfyriwr sydd wedi’i hyfforddi i roi cymorth ichi drwy gydol eich astudiaethau. Cewch hefyd diwtor personol.

5. Mae gennym ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol, busnes a rheolaeth a ddarperir gan gyflogwyr, cyrff proffesiynol a’r Ysgol a’r Brifysgol ichi gymryd rhan ynddynt.