Ysgol Fusnes Caerfyrddin

Hands in the air - Carmarthen Business School

Ailystyried busnes ar gyfer byd sy’n newid

Mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn cynnig detholiad o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig blaengar, mewn pynciau cysylltiedig â Busnes a Rheolaeth, sy’n cael eu tanategu gan ymagwedd foesegol, gynaliadwy a phroffidiol at fusnes.

Yn y blynyddoedd diweddar mae geiriau fel moeseg, cynaliadwyedd a chyfrifoldeb wedi trawsnewid o ddadlau damcaniaethol i ystyriaethau ymarferol iawn o fewn busnesau bach a mawr eu maint.  

Mae arfer busnes cynaliadwy wedi dod yn flaenoriaeth strategol allweddol ac mae sefydliadau wedi sylweddoli nid yn unig bod angen i arferion a modelau economaidd y dyfodol drawsnewid yn unol â deinameg newid cymdeithasol ac amgylcheddol, ond bod meddwl yn gynaliadwy, mewn gwirionedd, yn gwneud busnes yn fwy cystadleuol.

Mae meddwl cynaliadwy wrth wraidd ein rhaglenni ac maent yn galluogi i ddysgwyr herio patrymau presennol, cwestiynu patrymau newydd a dadlau ynghylch datrysiadau busnes a fydd yn eu paratoi at waith yn yr amgylchedd newidiol sydd ohoni yn yr 21ain ganrif.

Mae ein holl ddarpariaeth ôl-raddedig yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn cael ei chynnig fel rhaglenni ar-lein.

Dr Louise Emanuel, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen y BA Busnes a Rheolaeth yng Nghaerfyrddin l.emanuel@uwtsd.ac.uk

Dr Roisin Mullins Athro Cyswllt, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen y BSc Technoleg Gwybodaeth Busnes yng Nghaerfyrddin, r.mullins@uwtsd.ac.uk

Dr Alex Bell, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen yr MBA Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes (ar-lein), a.bell@uwtsd.ac.uk 

Mr Anthony Burns, Darlithydd, a.burns@uwtsd.ac.uk  

Dr Antje Cockrill, Uwch Ddarlithydd, a.cockrill@uwtsd.ac.uk 

Mr Glenn Behenna, Darlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen y rhaglenni Sgiliau yn y Gweithle. g.behenna@uwtsd.ac.uk.

Teaching and Learning Building Carmarthen


Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes

SMae astudio Rheolaeth Busnes yn Y Drindod Dewi Sant wedi newid fy mywyd. Gyda chymorth proffesiynol a mentora fy narlithwyr, datblygais ymhellach fel unigolyn a bu i mi gaffael sgiliau a chymwysterau newydd.

Dysgodd y darlithwyr i mi sut i gwestiynu fy meddyliau, siarad yn ofalus, meddwl yn feirniadol, a gweithredu’n ddewr. Roeddynt yn fy nghymell yn gyson a gyda’u harweiniad proffesiynol, bu iddynt fy helpu i ragori arna'i fy hun a arweiniodd at gael ysgoloriaeth am fod yn fyfyriwr gorau fy Nghyfadran.”

 

Odhise MyftariBA Rheolaeth Busnes

 

Pam Astudio Yma

Mae campws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn darparu amgylchedd dysgu symbylol a chefnogol lle mae mannau dysgu o’r radd flaenaf ac adnoddau o ansawdd uchel yn cyfuno gyda lawntiau gwyrdd, mannau wedi’u tirlunio a lleoedd cymdeithasol hyblyg.

Mae gan yr Ysgol ymagwedd flaengar a thrawsffurfiol at ddysgu sy'n annog annibyniaeth a phenderfyniad yn ein dysgwyr.

Mae gan fyfyrwyr israddedig y cyfle i fynd am semester i astudio dramor, mewn prifysgolion yn UDA a Chanada.

Yng Nghaerfyrddin, rydym yn cynnig ymagwedd heriol mewn amgylchedd dysgu cefnogol a gyflwynir gan staff academaidd cymwys sy’n ymchwil weithredol.