Business and Management

Sut i ymddwyn mewn cyfarfodydd ar-lein

Mae cyfarfodydd ar-lein wedi dod yn ffordd boblogaidd o gyfathrebu yn y gwaith, yn y brifysgol, ac yn aml gyda theulu a ffrindiau. Sut y dylem ymddwyn mewn cyfarfod ar-lein? Beth yw’r pethau i’w gwneud a’r pethau i’w hosgoi? Bydd y dosbarth meistr hwn yn eich helpu i ddall sut i ymddwyn ar-lein i gael y gorau o’ch cyfarfodydd.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Sgiliau cyflwyno effeithiol

Mae sgiliau cyflwyno effeithiol yn hanfodol mewn llawer o weithleoedd. Bydd y dosbarth meistr hwn yn dangos i chi sut i ennyn diddordeb eich cynulleidfa a mynegi’ch prif negeseuon yn effeithiol er mwyn rhoi cyflwyniad sy’n gofiadwy am y rhesymau iawn.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Marchnata wedi’i dargedu – clyfar neu anfoesol?

Ydych chi erioed wedi defnyddio’ch peiriant chwilio i chwilio am rywbeth, ac yna sylwi bod yr un hysbysebion, neu hysbysebion tebyg, yn ymddangos yn eich sianeli cyfryngau cymdeithasol? Mae llawer o fusnesau’n defnyddio dulliau marchnata wedi’u targedu i gyfathrebu’n fwy effeithlon â’u cynulleidfa. Yn y sesiwn hon, byddwn yn ystyried a yw’r broses hon yn hanfodol er mwyn i fusnesau fod yn fwy effeithlon neu a yw’n amharu ar breifatrwydd. Beth yw’ch barn chi?

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Datblygu Syniad Busnes

Gall datblygu syniad busnes fod yn brofiad cyffrous, ond heriol hefyd. Mae cymaint o bethau i’w hystyried. Yn ystod y sesiwn hon, byddwn yn trin a thrafod y broses o greu syniad busnes, ymchwilio iddo a’i ddatblygu.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Sut i wireddu newid – busnes er gwell!

Yn ystod y sesiwn hon, byddwn yn trin a thrafod rhai entrepreneuriaid cymdeithasol adnabyddus ac yn gwerthuso ein gwerthoedd ein hunain. Erbyn diwedd y sesiwn, bydd gennych gynllun posibl i fod yn rhywun sy’n gwireddu newid yn y dyfodol.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Marchnata trwy’r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn darparu cyfleoedd di-ben-draw i fusnesau gyfathrebu â’u cynulleidfaoedd. Erbyn hyn, mae ‘dylanwadwyr’ yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i greu busnesau iddynt eu hunain. Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio offer y cyfryngau cymdeithasol ac yn ystyried manteision ac anfanteision y dull hwn o farchnata.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Lleoliadau wrth astudio

Yn ystod y sesiwn hon, byddwn yn cael cipolwg ar astudiaethau achos sy’n seiliedig ar fyfyrwyr a lwyddodd i gyflawni lleoliad tra’r oeddent yn astudio dros y blynyddoedd diwethaf. Yna, byddwn yn archwilio ein set sgiliau ein hunain ac yn pennu’r sgiliau y mae angen eu datblygu er mwyn camu ymlaen i astudio ymhellach a/neu i’r byd gwaith.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Cyflwyniad i Entrepreneuriaeth

Yn y sesiwn hon, cewch gyflwyniad i entrepreneuriaid adnabyddus, ynghyd â chyfleoedd i bennu nodweddion entrepreneur, i ddeall sut i ddiffinio rôl entrepreneur, ac i bennu a ydych chi’n meddu ar y rhinweddau i fod yn un o’r entrepreneuriaid nesaf.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

Ar gael yn y Gymraeg: Ydw

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Cyflwyniad i Farchnata

Yn y sesiwn hon, cewch gyflwyniad i gysyniadau marchnata a’r ffordd y mae marchnata wedi datblygu, ynghyd â chyfle i drin a thrafod rhai o’r gweithgareddau a’r tueddiadau cyfredol ym maes marchnata.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Meddwl yn Feirniadol

Yn y sesiwn hon, bydd y myfyrwyr yn cael cyflwyniad i gysyniad gogwydd a sut y gallwn liniaru ei effaith drwy ystyried gwybodaeth mewn ffordd feirniadol.

Math o Weithgaredd: Dosbarth meistr

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 30-60 munud

E-bost cyswllt: ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk


Her mentergarwch

Bydd y disgyblion yn gweithio mewn grwpiau bach i gynnig eu cynnyrch/gwasanaeth yn unol â’r her mentergarwch a bennwyd ar eu cyfer. Drwy gymryd rhan, bydd y disgyblion yn cael cyfle i ddatblygu eu hyder a’u huchelgais o ran yr hyn y gallant ei gyflawni, gan ddod i ddeall mwy am fyd gwaith a’u gallu i gael dylanwad cadarnhaol ar eu cymuned a’r gymdeithas ehangach. Bydd y sesiwn hon yn meithrin sgiliau pwysig, fel gwaith tîm, penderfynu, datrys problemau, cyfathrebu, meddwl yn greadigol, a chydnerthedd. Caiff y cynnwys ei addasu yn ôl y gynulleidfa.

Math o Weithgaredd: Gweithdy

Cynulleidfa: CA2 - 5

Hyd: 4 awr

Cost: Mae gweithgareddau i ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig yn gymwys i gael eu darparu am ddim/am bris gostyngedig. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth. Gall fod ffi fach o rhwng £5-£25 y dysgwr ar gyfer rhai digwyddiadau.

E-bost cyswllt: reaching.wider@uwtsd.ac.uk