Art and Design Foundation

Cyflwyniad i Ddweud Stori

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno byd dweud stori a’r modd y caiff ei ddefnyddio ym maes creu ffilmiau. Bydd y dysgwyr yn dysgu sut i greu cymeriadau, sut i greu iaith weledol, a sut i’w golygu at safon broffesiynol. Erbyn diwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn gallu mynd ati’n hyderus i greu eu ffilmiau byrion eu hunain.

Math o Weithgaredd: Cwrs ar-lein

Cynulleidfa: CA3

Hyd: 1 awr am bob sesiwn

E-bost cyswllt: timi.oneill@uwtsd.ac.uk

Cyswllt: Cyflwyniad i Adrodd Straeon: dod yn Wneuthurwr Ffilmiau

Sesiwn Flasu Pensaernïaeth – Lluniadu 3D

Cyfle i ddysgu sgiliau lluniadu 3D gyda’n darlithydd Pensaernïaeth, Ian Standen.

Math o Weithgaredd: Fideo

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Dolen:

Gweld y fideo


Penseiri a’u tirnodau

Pa mor dda ydych chi’n adnabod penseiri a’u hadeiladau a’u strwythurau nodedig? Ymunwch â’n tîm Pensaernïaeth i drin a thrafod rhai adeiladau o bwys. Bydd digon o gyfle i’r gynulleidfa gymryd rhan yn y drafodaeth.

Math o Weithgaredd: Fideo

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Dolen:

Gweld y fideo


Sesiwn Flasu Pensaernïaeth – Portffolios, canllaw i Fyfyrwyr

Awgrymiadau ar sut i ddatblygu eich portffolio gyda’n darlithydd Pensaernïaeth, Ian Standen.

Math o Weithgaredd: Fideo

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Dolen:

Gweld y fideo


DPP i staff o ran Technoleg Cerddoriaeth, Ffilm a’r Cyfryngau

Helpu staff i ddefnyddio technoleg newydd i greu gwaith celf gyda myfyrwyr.

Math o Weithgaredd: DPP i staff

Cynulleidfa: Staff

Hyd: 1 awr

E-bost cyswllt: timi.oneill@uwtsd.ac.uk


Cymru mewn lluniau a geiriau

Tasgau sy’n seiliedig ar ddisgyblaethau creadigrwydd, daearyddiaeth, ysgrifennu creadigol, meddwl beirniadol, hanes, cyfansoddi ac arbrofi, gan ddefnyddio lluniau ac ysgrifau’r arlunydd, Josef Herman, fel thema ganolog.

Math o Weithgaredd: Cwrs/adnodd ar-lein

Cynulleidfa: CA3 a 4

Hyd: 7 awr ar y cyfan

Ar gael yn y Gymraeg: Ydw

E-bost cyswllt: g.beynon@uwtsd.ac.uk

Cyswllt: Josef Herman: Cymru mewn Darluniau a Geiriau

Y Celfyddydau ar Waith

Gweithdai celf a dylunio a ddatblygwyd ar y cyd ag ysgolion ac a gynhelir mewn ysgolion ac ar y campws, gyda chymorth adnoddau ar-lein.

Math o Weithgaredd: Gweithdai

Cynulleidfa: CA2-5

Hyd: Hyd at bump diwrnod

E-bost cyswllt: amanda.roberts@uwtsd.ac.uk

Cyswllt: Celfyddydau ar Waith

Ysgol Gelf Dydd Sadwrn

Gweithdai allgyrsiol a ddarperir wyneb yn wyneb gyda chymorth adnoddau ar-lein. Cynhelir y gweithdai ar y campws, mewn canolfannau cymunedol, ac mewn ysgolion drwy Glybiau Celf ar ôl yr Ysgol.

Math o Weithgaredd: Allgyrsiol

Cynulleidfa: CA3-5

Hyd: 20 x hanner diwrnod

E-bost cyswllt: amanda.roberts@uwtsd.ac.uk

Cyswllt: Ysgol Gelf Sadwrn

Prosiect Celf Josef Herman Ysgolion cynradd - Atgof o atgofion a thynnu lluniau gwrthrychau

Mae’r prosiect hwn yn ymdrin â themâu colled, marwolaeth, a chofio teulu a fu farw yn geto Warsaw. Creodd Josef Herman luniau hyfryd tra’r oedd yn cofio am aelodau o’i deulu yr oedd wedi’u colli. Mae hwn yn brosiect o dan arweiniad arlunydd ar gyfer plant ifanc, ond bydd angen cymorth arnynt i ymdrin â rhai agweddau ar y themâu.

Math o Weithgaredd: Adnodd ar-lein

Cynulleidfa: Staff a dysgwyr CA3 a 4

Hyd: Hyblyg yn ôl y dysgwr

Ar gael yn y Gymraeg: Ydw

E-bost cyswllt: g.beynon@uwtsd.ac.uk

Dolen:

Atgof o atgofion a thynnu lluniau gwrthrychau


Prosiect Celf Josef Herman Ysgolion cynradd - Cipolwg ar fywyd a gwaith yr arlunydd Josef Herman

Mae hwn yn brosiect o dan arweiniad arlunydd ar gyfer plant ifanc. Gall unrhyw un ymgymryd â’r prosiect hwn os yw am gael ychydig o wybodaeth ac os yw am gwblhau prosiect celf syml. Yn y prosiect hwn, byddwch yn edrych ar waith yr arlunydd, Josef Herman.

Math o Weithgaredd: Adnodd ar-lein

Cynulleidfa: Staff a dysgwyr CA2

Hyd: Hyblyg yn ôl y dysgwr

Ar gael yn y Gymraeg: Ydw

E-bost cyswllt: g.beynon@uwtsd.ac.uk

Dolen:

Cipolwg ar fywyd a gwaith yr arlunydd Josef Herman


Prosiect Ysgolion Blynyddol Josef Herman

Gweithdy o dan arweiniad arlunydd ar gyfer ysgolion uwchradd yw hwn. Mae’n cynnwys ymweliad â Sefydliad Herman yn Ystradgynlais, Oriel Glynn Vivian yn Abertawe, a Choleg Celf Abertawe i gael gweithdy blasu gyda staff mewn unrhyw faes testun.

Math o Weithgaredd: Gweithdy

Cynulleidfa: CA3

Hyd: 3 diwrnod ysgol

Ar gael yn y Gymraeg: Ydw

E-bost cyswllt: g.beynon@uwtsd.ac.uk


Prosiect Celf Josef Herman 2020 – Ysgolion Uwchradd

Cwrs cyfranogol hunangyfeiriedig lle y gall unrhyw ddisgybl o oedran uwchradd fwynhau dysgu am Josef Herman. Mae’r cwrs yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am ei fywyd a’i waith, ynghyd â chyfle i ymateb yn greadigol i’w waith celf.

Math o Weithgaredd: Cwrs/adnodd ar-lein

Cynulleidfa: Staff a dysgwyr CA3 a 4

Hyd: Hyblyg yn ôl y dysgwr

Ar gael yn y Gymraeg: Ydw

E-bost cyswllt: g.beynon@uwtsd.ac.uk

Dolen:

https://spark.adobe.com/page/ujeJ54bfFJtnv/


Modiwlau pum cedyd Celf a Dylunio

Gellir cynnig modiwlau pum credyd L4 mewn ystod eang o bynciau ym maes celf a dylunio gan gynnwys: Ystyried ymarfer creadigol gweledol Ymarfer Gweledol 2D (Modiwlau) Datblygu Celf: Syniadau Gweledol

Math o Weithgaredd: Gweithdai ym mherson ac adnoddau ar-lein

Cynulleidfa: CA4 ac ôl-16

Hyd: 15 awr o addysgu a 35 awr o ymgysylltiad hunan-dywys

Ar gael yn y Gymraeg: Ydw

E-bost cyswllt: g.beynon@uwtsd.ac.uk


Diwrnodau Blasu Coleg Celf Abertawe

Diwrnodau Blasu sy'n rhedeg ar draws y Coleg Celf ar draws ystod o feysydd pwnc.

Math o Weithgaredd: Digwyddiad Blasu

Cynulleidfa: Ôl-16

Hyd: Diwrnod cyfan

E-bost cyswllt: art&design@uwtsd.ac.uk