Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth  -  Am y Gyfadran

Croeso i’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth

Busnes Bywyd

Mae’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn cynnwys tair Ysgol ac athrofa genedlaethol, a chan bob un ei hunaniaeth unigryw ond hefyd ymrwymiad cyffredin at ddatblygu graddedigion creadigol, hyfedr a chyflogadwy sy’n gallu cymryd eu yn ddinasyddion byd-eang mewn byd sy’n newid yn barhaus.

Mae’r Gyfadran wedi ei gwasgaru ar draws campysau’r Brifysgol yng ngorllewin Cymru, a niferoedd sylweddol o fyfyrwyr yn dilyn rhaglenni ar Gampws Busnes Abertawe, yng Nghampws Caerfyrddin ac yn ein colegau partner. Mae’r Gyfadran wedi ymrwymedig i’r Brifysgol sector deuol ac yn gweithio’n agos iawn gyda Grŵp ehangach Y Drindod Dewi Sant yng Nghymru gan gynnig cyrsiau mewn cynifer o leoliadau ag y bo modd.

Yn ogystal, mae’r Ysgol Fusnes yn rhannu llawer o’i rhaglen â’n campws yn Llundain a Chanolfannau Dysgu Rhyngwladol ar draws y byd. Rydym hefyd yn ymrwymedig i ddysgu yn y gymuned ac mewn lleoliadau allgymorth cymunedol, gan sicrhau bod cynifer o fyfyrwyr ag y bo modd yn gallu cyfuno eu hastudiaethau a’u hymrwymiadau gwaith a theulu. Mae’r ymgysylltu ehangach hwn yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer cydweithredu, cynnydd ac arloesi ar gyfer yr holl staff a’r myfyrwyr.

Yr Ysgol Fusnes

Mae’r Ysgol Fusnes yn darparu rhaglenni israddedig. ôl-raddedig, ymchwil a rhaglenni proffesiynol yn ein campysau yn Abertawe, Caerfyrddin a Llundain.  Mae’r Ysgol yn gymuned ddysgu sydd wedi ymrwymo i gynnig addysg rheoli ddatblygol o lefel diploma/tystysgrif i lefel gradd ddoethurol, mewn modd hyblyg sy’n ystyriol o fyfyrwyr. I gynyddu cyflogadwyedd graddedigion, mae’r holl raglenni’n cynnwys gweithdai, dysgu sy’n seiliedig ar brosiectau, gweithgareddau ymarferol a phrosiectau ymchwil. Mae llawer o’n rhaglenni wedi eu mapio i gymwysterau cyrff proffesiynol, megis Athrofa Siartredig Personél a Datblygiad (CIPD), a Chymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA). Mae hyn yn sicrhau bod ein cyrsiau yn rhoi i ddysgwyr y sgiliau y mae cyflogwyr heddiw yn gofyn amdanynt.

Ysgol Fusnes Abertawe

Yn Ysgol Fusnes Abertawe, mae’r pwyslais ar sicrhau bod ein rhaglenni yn parhau’n rhai arloesol. Mae busnes yn newid, nid lle i “ddynion mewn siwtiau” yn unig yw hwn bellach ac mae’r rhaglenni yng Nghampws Busnes Abertawe yn adlewyrchu’r agenda fenter newydd – yn sicr nid mater o “fusnes fel arfer ydyw”.

Ysgol Fusnes Caerfyrddin

Gan ymateb i’w lleoliad hardd ar y campws, cynigia Ysgol Fusnes Caerfyrddin bortffolio o raglenni sy’n ymateb i’r gofyniad cynyddol i fusnesau nid yn unig gwneud elw ond hefyd bod yn foesegol a chynaliadwy. Tynnir sylw at ofynion unigryw yr economi wledig sy’n galluogi myfyrwyr i ennill dealltwriaeth go iawn o’r heriau ar gyfer mentrau bach a chanolradd.

Chwaraeon, Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus ac Addysg Awyr Agored

Mae gan y portffolio Chwaraeon, Iechyd, Gwasanaethau Cyhoeddus ac Addysg Awyr Agored leoliad perffaith, yng nghefn gwlad gorllewin Cymru ac yng nghanol dinas Abertawe.

  • Yng Nghaerfyrddin, mae’r ffocws ar iechyd a’r awyr gyda gerddi anhygoel a chefn gwlad sy’n ddelfrydol i iechyd ac ymarfer corff. Fel yr awgryma’r enw, cynigia’r Ysgol raglenni sy’n canolbwyntio ar weithgarwch corfforol boed ym maes iechyd, maetheg, chwaraeon neu addysg awyr agored. Mae myfyrwyr yn archwilio’r seicoleg sydd wrth wraidd llesiant a’r berthynas unigryw sy’n bodoli rhwng yr unigolyn, y grŵp a’r amgylchedd boed gartref neu dramor.
  • Yn Abertawe, mae’r rhaglenni’n canolbwyntio ar y Gwasanaeth Cyhoeddus, Rheoli Chwaraeon a Gofal Iechyd a Chymdeithasol gan fanteisio ar gyfleoedd amlasiantaeth gyda phartneriaethau allanol y Brifysgol, gan gynnwys sefydliadau cyflogwyr, cysylltiadau a sefydliadau sector cyhoeddus eraill i sicrhau bod ein gwaith wedi ei wreiddio ym mywyd y ddinas.


Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith

Mae Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith yn sefydliad arweiniol yn ei sector sy’n darparu ac sy'n achredu rhaglenni yn y gweithle. Mae’n canolbwyntio ar ddysgwyr ac mae’n annog cynhwysiant, ehangu mynediad a dysgu gydol oes. Mae ganddi bortffolio penodol o fodylau sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth sydd wedi ennill llu o wobrau gyda’i Rhaglen Ymarfer Proffesiynol, a phob un wedi ei addasu i ddiwallu anghenion unigolion a’u cyflogwyr. Mae achredu dysgu blaenorol yn allweddol i’r rhaglen, naill ai er mwyn yr hyn a ddysgwyd neu drwy'r hyn a ddysgwyd trwy brofiad o waith neu drwy astudio blaenorol. Mae myfyrwyr yn astudio gwahanol fodylau unigol ar wahanol lefelau academaidd sy’n gymesur â’u profiad gorffennol. Mae hwn yn ddysgu a negodir, sy’n canolbwyntio ar bartneriaethau sy’n cynnwys y dysgwr, y cyflogwr a’r Brifysgol ac sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i unigolion a sefydliadau.


Y Peth Mawr – Rheoli eich Dyfodol

Ym mhob rhan o waith y Brifysgol, rhoddir sylw manwl i daith bersonol, broffesiynol ac addysgol pob myfyriwr; gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer teithio rhyngwladol, lleoliadau gwaith gyda diwydiant a dysgu arbrofol gydag eraill.

Mae integreiddio theori ac ymarfer, darganfod atebion creadigol i broblemau cymhleth a gallu deall cryfderau personol a meysydd datblygu yn rhoi pasbort sgiliau i bob myfyriwr graddedig ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol.

Trawsnewid, llunio a datblygu’r dyfodol trwy’r canlynol:

Addysg seiliedig ar ymarfer o’r dracwisg i’r ystafell fwrdd 

  • I’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth mae addysg sy’n seiliedig ar ymarfer yn golygu symbiosis o ddysgu corfforol, deallusol ac emosiynol i gyflawni nodau unigol a chyffredinol penodol.
  • Canolbwyntia’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth ar ddatblygu darpariaeth ychwanegol yn nisgyblaethau ac draws disgyblaethau’r unedau academaidd sy’n rhan ohoni wrth geisio cyfleoedd rhyng-ddisgyblaethol ar draws y Brifysgol ehangach.
  • Cred y Gyfadran Busnes a Rheolaeth  trwy ymchwil cymhwysol a chydweithredol gydag ystod o sefydliadau cyhoeddus a phreifat, gall ei hacademyddion, ei myfyrwyr a’i graddedigion gael effaith gynaliadwy ar ymgysylltu cymunedol, adfywio economaidd a chyfiawnder cymdeithasol.
  • Cred y Gyfadran Busnes a Rheolaeth  y caiff y prif rinweddau graddedig ar gyfer cyflogaeth ac entrepreneuriaeth, megis cyd-destunoli, cydweithredu, dadansoddi beirniadol a chreadigrwydd, eu datblygu’n fwyaf effeithiol  oddi mewn i gwricwlwm sy’n seiliedig ar ymarfer ac sy’n canolbwyntio ar brosiectau profiadol ac ymholiad beirniadol.
  • Ystyria’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth  fod deall a defnyddio’r prosesau ar gyfer dysgu a datblygu sgiliau rheoli craidd yn rhinwedd allweddol i raddedigion ar gyfer cyflogaeth a datblygiad gyrfa ar hyn o bryd.
  • Myn y Gyfadran Busnes a Rheolaeth  fod llesiant corfforol, deallusol ac emosiynol unigolion a chymunedau yn rhagofynion ar gyfer cynaliadwyedd cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd cynaliadwyedd Cymru, a bod gan y Brifysgol a’r Gyfadran gyfraniad pwysig i’w wneud yn arena iechyd a gwasanaeth cyhoeddus.
  • Mae’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth  wedi ymrwymo i ehangu cyfleoedd ar gyfer astudio trwy ddatblygu rhaglenni hyblyg, arloesol sy’n ymateb yn dda i anghenion myfyrwyr a chyflogwyr; wedi eu darparu mewn lleoliadau hygyrch gan fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd a gynigia technolegau newydd.  
  • Cred y Gyfadran Busnes a Rheolaeth  fod cydweithredu’n ganolog i bob agwedd ar ei bortffolio a’i bod mewn sefyllfa ddelfrydol i weithio gydag ysgolion, cyfadrannau, ymarferwyr a darparwyr addysgol eraill i greu a darparu addysg yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.


roger maidment

Roger Maidment
Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth