Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Sut i Wneud Cais  -  Help ac Arweiniad i Ymgeiswyr  -  Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Y Broses o wneud Cais DBS – Cyfarwyddyd ar gyfer Ymgeiswyr

Mae rhai cyrsiau a gynigir gan Y Drindod Dewi Sant yn gofyn i ymgeiswyr gael Gwiriad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Bydd y cyrsiau hyn yn cynnwys lleoliad neu weithgaredd sy’n golygu cyswllt sylweddol â phlant ac /neu oedolion agored i niwed. Cyfeirir atynt fel gweithgareddau a reoleiddir.

Os nad yw cwrs yn gofyn am wiriad DBS, caiff hyn ei ddatgan yn glir ar dudalen wybodaeth y cwrs sydd ar wefan Y Drindod Dewi Sant (ac ar wefan UCAS, os yw’n gymwys) ac ar unrhyw lythyr dilynol a anfonir gan y Brifysgol.

Rhaid cwblhau’r broses DBS yn foddhaol cyn caniatáu bod myfyriwr yn gallu ymgymryd ag unrhyw waith neu leoliad sy’n golygu cyswllt â phlant ac / neu oedolion agored i niwed Ceir gwybodaeth bellach ym Mholisi Derbyn y Brifysgol.


Cofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig am le, neu wedi cadarnhau ar UCAS mai’r Drindod Dewi Sant yw eich dewis Pendant, byd gofyn i chi ‘hunan-gofrestru’ ar gyfer y gwasanaeth DBS ar-lein.

Gwnaiff y Tîm Derbyn anfon e-bost atoch sy’n cynnwys dolen i’r dudalen gofrestru, Rhif Pin y Sefydliad, Cyfrinair a Lleoliad, a bydd angen pob un ohonynt arnoch pan fyddwch yn cofrestru. Unwaith yr ydych wedi cofrestru, gallwch gychwyn ar eich cais. 


Cwblhau’r ffurflen gais

Darperir cyfarwyddyd llawn ar sut i wneud cais yn yr ‘Applicant User Guide’. Gallwch ei gyrraedd drwy’r dudalen Gofrestru / Fewngofnodi ac fe argymhellir eich bod yn darllen y ddogfen hon yn drwyadl cyn dechrau ar eich cais.

Argymhellwn fod gennych y canlynol wrth law i’ch cynorthwyo pan fyddwch yn cwblhau’r ddogfen:

  • Manylion a dyddiadau unrhyw newidiadau i’ch enw
  • Enw eich mam cyn iddi briodi
  • Manylion eich cyfeiriad am 5 mlynedd lawn, gan gynnwys dyddiadau
  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Pasbort Dilys (os oes gennych un)
  • Trwydded Yrru Ddilys (os oes gennych un)
  • Cerdyn Adnabod Gwladol (os oes gennych un)

Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth uchod yn hawdd, gallwch ddychwelyd i gwblhau’r ffurflen rywbryd eto ar ôl cofrestru. Caiff unrhyw wybodaeth yr ydych eisoes wedi’i rhoi ar y ffurflen ei chadw.


Talu

Ar hyn o bryd, £44 yw’r gost o wneud cais am wiriad DBS, a dylid ei dalu yn uniongyrchol i’r Brifysgol. Gallwch dalu am eich gwiriad DBS yma.

  • Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich Rhif Myfyriwr a’ch cyfeirnod DBS wrth dalu.
  • Ni chaiff eich cais ei gyflwyno a’i brosesu tan i chi dalu’n llawn.

Sylwer: Nid ydym yn derbyn sieciau na thaliadau arian parod bellach ar gyfer ceisiadau DBS.


Gwirio Dogfennau

Fel rhan o’r broses o wneud cais DBS, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu o leiaf 3 dogfen adnabod wreiddiol. Dylai’r dogfennau hyn fodloni gofynion y rhestr o ddogfennau a ganiateir gan y DBS  

Gall ymgeiswyr naill ai dod â’u dogfennau gwreiddiol i un o’n campysau er mwyn eu gwirio gan y Tîm Derbyn, neu ddefnyddio gwasanaeth gwirio Swyddfa’r Post.

Peidiwch â phostio eich dogfennau gwreiddiol atom i’w gwireddu.*

Gwirio mewn cangen Swyddfa’r Post sy’n cynnig Gwasanaeth Gwirio’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) a Gwirio Hunaniaeth (ID).

Fel rhan o’r gwasanaeth ar-lein, gall ymgeiswyr ddewis cael eu dogfennau wedi’u gwirio gan swyddfa’r post drwy ddefnyddio Gwasanaeth Gwirio’r CRB a gwirio Hunaniaeth (CRB & ID Verification Service) sydd ar gael mewn canghennau Swyddfa’r Post sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwirio yn bersonol ar y campws

Bydd angen i ymgeiswyr fynd â’u dogfennau adnabod gwreiddiol gyda’n nhw i un o’r swyddfeydd derbyn. Ni fydd angen talu tâl ychwanegol am ddefnyddio’r dull hwn o wirio.


*Peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau gwreiddiol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r post neu wasanaeth negesydd. Ni wnaiff y Brifysgol dderbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golled neu  niwed i ddogfennau a gaiff eu hanfon atom. Os byddwch yn postio unrhyw ddogfennau atom ar gyfer dibenion gwiriadau DBS sy’n mynd ar goll, neu sy’n cael eu difrodi gan y gwasanaeth post/negesydd, chi fydd yn uniongyrchol gyfrifol am gyflwyno i’r cwmni unrhyw gais a wneir am y golled neu niwed.


Cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Diweddaru’r DBS

Argymhellwn fod pob ymgeisydd yn cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru.  Ar ôl i chi gyflwyno eich cais DBS, gallwch danysgrifio i’r Gwasanaeth Diweddaru ar unwaith drwy ddefnyddio eich cyfeirnod cais DBS. Gallwch hefyd ymuno â’r Gwasanaeth Diweddaru ar dderbyn eich tystysgrif DBS, drwy ddefnyddio rhif eich tystysgrif.  Os byddwch yn dewis gwneud hyn, bydd rhaid i chi ymuno â’r Gwasanaeth Diweddaru o fewn 30 diwrnod ers y ‘dyddiad dyroddi’ sydd ar eich tystysgrif. Cost y Gwasanaeth Diweddaru yw £13 y flwyddyn, a dylid talu’r ffi hon yn uniongyrchol i’r DBS.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Gwiriadau DBS, gallwch ofyn i’r Tîm Derbyn ar: admissions@uwtsd.ac.uk


Mae’r Brifysgol yn defnyddio gwasanaeth allanol (Gwasanaeth Datgelu Grŵp Ar-lein y DU - GBG Online Disclosures) i brosesu ceisiadau DBS.

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig am le yn Y Drindod Dewi Sant  fel eich dewis pendant, gwnaiff y Tîm Derbyn anfon e-bost atoch sy’n cynnwys dolen i dudalen Gofrestru / Fewngofnodi Gwasanaeth Datgelu Grŵp Ar-lein y DU, lle bydd angen i chi gofrestru. Bydd yr e-bost hefyd yn cynnwys Rhif Pin y Sefydliad, Cyfrinair a’r swydd yr ydych yn gwneud cais amdani. Bydd angen pob un ohonynt wrth gofrestru am y gwasanaeth ar-lein.

Y gost am wiriad DBS manylach ar hyn o bryd yw £44, a dylid ei thalu’n uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio ein system dalu ar-lein. Dylid talu ar unwaith ar ôl cyflwyno eich cais DBS gan ddefnyddio gwasanaeth Grŵp ar-lein y DU. Ni chaiff eich cais ei gyflwyno i’r DBS tan i chi dalu.

Bydd gofyn i ymgeiswyr sydd wedi dewis bod Swyddfa’r Post yn mynd i wirio eu dogfennau adnabod dalu ffi ychwanegol. Dylid talu’r ffi hon yn uniongyrchol i Swyddfa’r Post pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth. Am fanylion y gost bresennol, dylai ymgeiswyr gysylltu â’u cangen Swyddfa’r Post leol. 

DATGELIAD DBS

Os oes gennych ar hyn o bryd dystysgrif DBS ddilys a thanysgrifiad dilys ar gyfer Gwasanaeth Diweddaru’r DBS, cysylltwch â’r Tîm Derbyn a fydd yn gallu cadarnhau a fydd y rhain yn bodloni gofynion y cwrs neu beidio. Gallwn dderbyn y tystysgrifau hynny yn unig sy’n dangos yr un lefel o wirio ag sydd ei hangen ar gyfer y cwrs yr ydych yn gwneud cais am le arno e.e. os yw eich tystysgrif yn un am wiriad Gweithlu Plant Manylach ac mae’r cwrs yn gofyn am wiriad Gweithlu Plant Manylach yn unig.

Os nad yw eich tystysgrif yn bodloni gofynion y cwrs e.e., os oes gennych wiriad Gweithlu Plant ac Oedolion Manylach ond mae angen ar y cwrs wiriad Gweithlu Plant Manylach, neu nid ydych wedi cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru’r DBS – o dan yr amgylchiadau hynny, bydd angen i chi wneud cais am dystysgrif newydd.

Er mwyn cadarnhau y cewch ganiatâd i ddefnyddio tystysgrif sydd eisoes yn bodoli, cysylltwch â’r Tîm Derbyn gan ddefnyddio: admissions@uwtsd.ac.uk. Sicrhewch eich bod yn llwytho i fyny copi o’ch tystysgrif gyfredol er mwyn ein cynorthwyo wrth wirio a yw’r dystysgrif yn addas.

Sylwer: Pan fo angen gwiriad DBS, rhaid iddo fod yn wiriad Manylach. Ni allwn dderbyn tystysgrifau gwiriadau Sylfaenol sydd eisoes yn bodoli.


Datgeliad ar gyfer yr Alban

Mae Datgeliadau ar gyfer yr Alban yn ddilys yn yr Alban yn unig ac felly, ni chânt eu derbyn. Bydd gofyn i chi wneud cais am wiriad DBS Manylach.


Datgeliad Access NI

Ni allwn dderbyn ddatgeliad Access NI oherwydd mae’r fath ddatgeliad yn gywir ar y dyddiad hwnnw y cafodd ei ddyroddi yn unig. Bydd gofyn i chi wneud cais am wiriad DBS Manylach.

Am fod y wybodaeth a ddarperir gan Wasanaeth Diweddaru’r DBS yn ddilys yn unig pan gaiff ei defnyddio ar y cyd â’r dystysgrif wreiddiol, ni allwn ei derbyn. Mae’r Gwasanaeth Diweddaru yn dangos gwybodaeth sydd wedi’i hychwanegu ers i’r dystysgrif wreiddiol gael ei dyroddi. Nid yw’n dangos unrhyw wybodaeth na marcwyr a oedd yn bresennol ar y dystysgrif wreiddiol. Bydd angen i chi wneud cais am wiriad DBS Manylach. 

I ddilyn statws cais sydd wedi’i gyflwyno, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth dilyn ceisiadau DBS swyddogol. Bydd rhaid i chi fewnosod rhif cyfeirnod eich cais a’ch dyddiad geni er mwyn dilyn cynnydd eich cais. Os na allwch ddod o hyd i’ch cyfeirnod, anfonwch e-bost at y Tîm Derbyn gan ddefnyddio: admissions@uwtsd.ac.uk.

Pan gaiff y dystysgrif ei dyroddi gan y DBS, bydd y Brifysgol yn derbyn llythyr electronig i gadarnhau hyn. Os bydd y Brifysgol yn gofyn i chi ddangos y dystysgrif wreiddiol i ni, gwnawn gysylltu â chi yn uniongyrchol.

Bydd yn rhaid i chi apelio yn uniongyrchol i’r DBS ynglŷn ag unrhyw wybodaeth anghywir sydd ar dystysgrif DBS. Ceir y manylion cyswllt ar wefan y DBS

Fel rhan o’r broses o wneud cais DBS, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu o leiaf 3 dogfen adnabod wreiddiol. Dylai’r dogfennau hyn fodloni gofynion y rhestr o ddogfennau a ganiateir gan y DBS  

Gall ymgeiswyr naill ai dod â’u dogfennau gwreiddiol i un o’n campysau er mwyn eu gwirio gan y Tîm Derbyn, neu ddefnyddio gwasanaeth gwirio Swyddfa’r Post. Peidiwch â phostio eich dogfennau gwreiddiol atom i’w gwireddu.*

Gwirio mewn cangen Swyddfa’r Post sy’n cynnig Gwasanaeth Gwirio’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) a Gwirio Hunaniaeth (ID).

Fel rhan o’r gwasanaeth ar-lein, gall ymgeiswyr ddewis cael eu dogfennau wedi’u gwirio gan Swyddfa’r Post drwy ddefnyddio Gwasanaeth Gwirio’r CRB a gwirio Hunaniaeth (CRB & ID Verification Service). Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ganghennau sy’n cynnig y gwasanaeth hwn yma. Codir tâl am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn (yn ychwanegol i’r gost am wneud cais DBS). Cysylltwch â’ch cangen leol er mwyn gofyn beth yw’r gost bresennol am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.  Bydd angen i chi fynd â chopi printiedig o’r daflen Gwasanaeth Gwirio Hunaniaeth (ID Verification Service) gyda chi pan fyddwch y defnyddio’r gwasanaeth gwirio hwn.   

Gwirio yn bersonol ar y campws

Bydd angen i ymgeiswyr fynd â’u dogfennau adnabod gwreiddiol gyda’n nhw i un o’r swyddfeydd derbyn. Ni fydd angen talu tâl ychwanegol am ddefnyddio’r dull hwn o wirio.


*Peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau gwreiddiol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r post neu wasanaeth negesydd. Ni wnaiff y Brifysgol dderbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golled neu  niwed i ddogfennau a gaiff eu hanfon atom. Os byddwch yn postio unrhyw ddogfennau atom ar gyfer dibenion gwiriadau DBS sy’n mynd ar goll, neu sy’n cael eu difrodi gan y gwasanaeth post/negesydd, chi fydd yn uniongyrchol gyfrifol am gyflwyno i’r cwmni unrhyw gais a wneir am y golled neu niwed.

Os na allwch ddarparu’r dogfennau i’w gwirio y gwnaethoch eu rhestru ar eich cais, gallwch eu newid am ddogfennau eraill. Wrth newid dogfennau, rhaid i chi sicrhau bod y dogfennau newydd yn bodloni gofynion y rhestr o ddogfennau a ganiateir

Gwasanaeth tanysgrifio ar-lein yw’r Gwasanaeth Diweddaru sy’n gadael i chi ddiweddaru eich tystysgrifau DBS safonol a manylach. Mae hefyd yn galluogi cyflogwyr i wirio tystysgrif ar-lein, ar ôl derbyn eich caniatâd.

Mae’r gwasanaeth yn lleihau’r angen i wneud ceisiadau am nifer o dystysgrifau pan fyddwch yn newid swydd o fewn yr un gweithlu, neu pan fo angen ail-wneud gwiriad. Gall sefydliadau ail-gynnal gwiriad statws ar-lein er mwyn gwirio a yw tystysgrif unigolyn yn gyfredol o hyd – gan arbed amser ac arian.

Argymhellwn fod pob ymgeisydd yn cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru.