Croeso i Wasanaethau Myfyrwyr

2 boys

Gwasanaeth cymorth proffesiynol sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd o ansawdd uchel ynghyd â chymorth ymarferol ac emosiynol er mwyn galluogi'r holl fyfyrwyr i gyrraedd eu potensial llawn.

Mae’r adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn gasgliad o wasanaethau proffesiynol ymarferol a luniwyd i alluogi a chynorthwyo ein holl fyfyrwyr i gyrraedd eu potensial llawn.

Trwy ein gwasanaethau gall myfyrwyr gael gafael ar wybodaeth, cyngor, arweiniad, cyfleoedd a chefnogaeth o ansawdd uchel. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau isod.

Cysylltwch â hwb@uwtsd.ac.uk i gyrchu unrhyw rai o’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael drwy’r adran Gwasanaethau Myfyrwyr neu os oes gennych gwestiwn cyffredinol i’w ofyn am fywyd myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant.

Rhaglen Cymorth Myfyrwyr

Mae’r gwasanaeth ar gael 24 awr y diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn i ddarparu cymorth ar nifer eang o faterion, fel materion cyfreithiol, ariannol, meddygol a materion bywyd.

Gall y Rhaglen Cymorth Myfyrwyr gynnig cyngor ar materion megis:

 • Straen a Phryder
 • Dyled
 • Pwysau addysgol
 • Caethiwed ffordd o fyw
 • Perthnasau
 • Materion cyfreithlon


Rhif Ffon cyfrinachol 24 awr AM DDIM 0800 028 3766

The Helpline is staffed by qualified professionals, including mental health professionals. UWTSD students can speak to someone via the helpline at any time, day or night, 365 days a year.

If you prefer to access support via your smartphone then you can log onto Health Assured via www.healthassuredeap.co.uk

Yr enw defnyddiwr yw: 'Wellbeing' a'r cyfrinair i gael mynediad i'r porth yw 'LoopMIndTram'

Gallwch hefyd lawrlwytho'r ap 'My Heathy Advantage' o Google Play neu'r App Store, y cod sydd ei angen arnoch i gael mynediad i'r ap yw MHA154656

PWYSIG:

Os oes gennych bryderon meddygol, ffoniwch 111. Os yw'n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Hwb Myfyrwyr

A oes gennych gwestiwn y mae angen ei ateb? Angen gwybod beth sy’n mynd ymlaen?

Yr Hwb Myfyrwyr yw’r lle i fynd gyda’ch holl gwestiynau fel myfyriwr. Gall myfyrwyr gael mynediad at holl wasanaethau ar-lein y Brifysgol drwy ap Hwb a llwyfan y we.  Mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch cyfrif Prifysgol a’ch cyfrinair.

Angen help neu gymorth? Cysylltwch â’r tîm Hwb Myfyrwyr a fydd yn mynd ati i geisio ateb eich cwestiwn neu gysylltu’r bobl briodol gyda’i gilydd i ddod o hyd i ddatrysiad i broblem.

Cymorth Ariannol

Mae ein tîm Cymorth Ariannol yma i helpu myfyrwyr ag unrhyw agwedd ar gyllid myfyrwyr. Ewch i’r dudalen Cymorth Ariannol i gael manylion am fwrsarïau’r Brifysgol, meini prawf cymhwystra a sut i wneud cais. Cysylltwch ag un o’n Swyddogion Cymorth Ariannol am gymorth gyda Chyllid Myfyrwyr, am arweiniad cyffredinol ar sut y gall statws myfyrwyr effeithio ar a ydynt yn gymwys am fudd-daliadau’r Deyrnas Unedig, ac am gymorth i reoli arian ar gyllideb myfyrwyr.

Cymorth Dysgu

Mae ein tîm Cymorth Dysgu wrth law i gefnogi eich astudiaethau. Gall pob myfyriwr gael mynediad i’n sesiynau Sgiliau Astudio ac archebu slot i weithio un-i-un gyda’n tîm sgiliau astudio.

Rydym hefyd yn darparu cymorth academaidd cynhwysfawr i Fyfyrwyr Anabl. Bydd ein tîm yn cynorthwyo myfyrwyr wrth wneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), gan gynnwys mynediad at asesiad a diagnosis ar gyfer Gwahaniaeth Dysgu Penodol (SpLD) lle bo angen. Mae ein tîm cymwysedig proffesiynol o Gynorthwywyr Anfeddygol wrth law i weithio gyda myfyrwyr sydd wedi cael diagnosis i gynorthwyo gyda’u dysgu ac i’w helpu i gyflawni eu potensial.

Beth bynnag yw eu statws o ran y Lwfans Myfyrwyr Anabl, mae’r tîm Cymorth Dysgu wrth law i gefnogi myfyrwyr drwy amgylchiadau annisgwyl ac amseroedd anodd sydd wedi effeithio ar eu hastudiaethau.  Gall myfyrwyr ofyn am gymorth gan y tîm a gallant wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol lle bo’n briodol.  

Iechyd a Llesiant

Gwyddom y gall bywyd myfyrwyr fod yn gymhleth, ac y gall nifer o ffactorau a phwysau o’r tu allan i’r Brifysgol effeithio ar astudiaeth academaidd.  Yn y Drindod Dewi Sant mae gennym lu o adnoddau ychwanegol a chymorth ar gael i helpu ein myfyrwyr i lwyddo, ac rydym yn buddsoddi yn y maes cymorth hwn drwy’r amser ac yn ei ehangu

Rydym yn cynnig cymorth iechyd meddwl cynhwysfawr drwy ein Huned Gwnsela a thrwy ein Hymgynghorwyr Iechyd Meddwl. Cefnogir y gwasanaethau hyn drwy allu cyrchu adnoddau hunangymorth drwy TogetherAll a’r ap Feeling Good.  

O fewn y tudalennau hyn mae gennym ganllawiau ac awgrymiadau ar iechyd myfyrwyr, iechyd rhyw, iechyd meddwl a materion megis tai, diogelu a chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Dyma hefyd yw cartref ein Prosiect Cysylltu, prosiect cymorth cymheiriaid sy’n canolbwyntio ar lesiant myfyrwyr yr ydym yn ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.  

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd yw’r un man ble gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad personol 1-i-1 y byddwch ei angen i fanteisio i’r eithaf ar eich cyfnod yn y Drindod Dewi Sant.

Rydym yn dîm o ymarferwyr profiadol sydd â chymwysterau proffesiynol ym maes Cyfarwyddyd Gyrfaoedd mewn Prifysgolion ac rydym yma i’ch helpu i ddeall eich opsiynau gyrfa ac i ddatblygu eich Cyflogadwyedd.  

Gallwn hefyd helpu gydag ymholiadau am:

 • Ddechrau arni a meddwl am syniadau am Yrfaoedd
 • Deall eich opsiynau a gwneud penderfyniadau cadarn
 • Chwilio am a chael profiad gwaith o safon drwy GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith neu lwybrau eraill
 • Deall eich opsiynau Ôl-raddedig
 • Dechrau eich Busnes eich hun
 • Chwilio am Swyddi’n effeithiol
 • CVs, Ceisiadau a Datganiadau Personol
 • Cyfweliadau a chanolfannau Asesu 

 … A llawer mwy drwy ein llwyfan Gyrfaoedd digidol newydd MYCAREER a ddarperir ar eich cyfer mewn partneriaeth ag Abintegro.

Cysylltwch â'r Gwasanaethau Myfyrwyr drwy e-bost: hwb@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch tîm Hwb Myfyrwyr ar 0300 131 3030. Bydd tîm Hwb yn helpu i ateb eich ymholiad neu'n dod o hyd i'r person cywir i chi siarad ag arno. 

Os ydych yn astudio yn Birmingham:

Os ydych yn astudio yn Lundain:

Gall unrhyw fyfyriwr o'r Drindod Dewi Sant gael cymorth 24/7, gan gynnwys cymorth iechyd meddwl, drwy gysylltu â'n Rhaglen Cymorth i Fyfyrwyr. Mae staff proffesiynol wrth law i gynnig cymorth i chi ar unrhyw adeg, ffoniwch y tîm Sicrwydd Iechyd ar 0800 028 3766.