Croeso i Wasanaethau Myfyrwyr

2 boys

Gwasanaeth cymorth proffesiynol sy’n darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd o ansawdd uchel ynghyd â chymorth ymarferol ac emosiynol er mwyn galluogi'r holl fyfyrwyr i gyrraedd eu potensial llawn.

Mae’r adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn gasgliad o wasanaethau proffesiynol ymarferol a luniwyd i alluogi a chynorthwyo ein holl fyfyrwyr i gyrraedd eu potensial llawn.

Trwy ein gwasanaethau gall myfyrwyr gael gafael ar wybodaeth, cyngor, arweiniad, cyfleoedd a chefnogaeth o ansawdd uchel. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau isod.

Cysylltwch â hwb@uwtsd.ac.uk i gyrchu unrhyw rai o’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael drwy’r adran Gwasanaethau Myfyrwyr neu os oes gennych gwestiwn cyffredinol i’w ofyn am fywyd myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant.

Hwb Myfyrwyr

A oes gennych gwestiwn y mae angen ei ateb? Angen gwybod beth sy’n mynd ymlaen?

Yr Hwb Myfyrwyr yw’r lle i fynd gyda’ch holl gwestiynau fel myfyriwr. Gall myfyrwyr gael mynediad at holl wasanaethau ar-lein y Brifysgol drwy ap Hwb a llwyfan y we.  Mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch cyfrif Prifysgol a’ch cyfrinair.

Angen help neu gymorth? Cysylltwch â’r tîm Hwb Myfyrwyr a fydd yn mynd ati i geisio ateb eich cwestiwn neu gysylltu’r bobl briodol gyda’i gilydd i ddod o hyd i ddatrysiad i broblem.

Cymorth Ariannol

Mae ein tîm Cymorth Ariannol yma i helpu myfyrwyr ag unrhyw agwedd ar gyllid myfyrwyr. Ewch i’r dudalen Cymorth Ariannol i gael manylion am fwrsarïau’r Brifysgol, meini prawf cymhwystra a sut i wneud cais. Cysylltwch ag un o’n Swyddogion Cymorth Ariannol am gymorth gyda Chyllid Myfyrwyr, am arweiniad cyffredinol ar sut y gall statws myfyrwyr effeithio ar a ydynt yn gymwys am fudd-daliadau’r Deyrnas Unedig, ac am gymorth i reoli arian ar gyllideb myfyrwyr.

Cymorth Dysgu

Mae ein tîm Cymorth Dysgu wrth law i gefnogi eich astudiaethau. Gall pob myfyriwr gael mynediad i’n sesiynau Sgiliau Astudio ac archebu slot i weithio un-i-un gyda’n tîm sgiliau astudio.

Rydym hefyd yn darparu cymorth academaidd cynhwysfawr i Fyfyrwyr Anabl. Bydd ein tîm yn cynorthwyo myfyrwyr wrth wneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), gan gynnwys mynediad at asesiad a diagnosis ar gyfer Gwahaniaeth Dysgu Penodol (SpLD) lle bo angen. Mae ein tîm cymwysedig proffesiynol o Gynorthwywyr Anfeddygol wrth law i weithio gyda myfyrwyr sydd wedi cael diagnosis i gynorthwyo gyda’u dysgu ac i’w helpu i gyflawni eu potensial.

Beth bynnag yw eu statws o ran y Lwfans Myfyrwyr Anabl, mae’r tîm Cymorth Dysgu wrth law i gefnogi myfyrwyr drwy amgylchiadau annisgwyl ac amseroedd anodd sydd wedi effeithio ar eu hastudiaethau.  Gall myfyrwyr ofyn am gymorth gan y tîm a gallant wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol lle bo’n briodol.  

Iechyd a Llesiant

Gwyddom y gall bywyd myfyrwyr fod yn gymhleth, ac y gall nifer o ffactorau a phwysau o’r tu allan i’r Brifysgol effeithio ar astudiaeth academaidd.  Yn y Drindod Dewi Sant mae gennym lu o adnoddau ychwanegol a chymorth ar gael i helpu ein myfyrwyr i lwyddo, ac rydym yn buddsoddi yn y maes cymorth hwn drwy’r amser ac yn ei ehangu

Rydym yn cynnig cymorth iechyd meddwl cynhwysfawr drwy ein Huned Gwnsela a thrwy ein Hymgynghorwyr Iechyd Meddwl. Cefnogir y gwasanaethau hyn drwy allu cyrchu adnoddau hunangymorth drwy TogetherAll a’r ap Feeling Good.  

O fewn y tudalennau hyn mae gennym ganllawiau ac awgrymiadau ar iechyd myfyrwyr, iechyd rhyw, iechyd meddwl a materion megis tai, diogelu a chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Dyma hefyd yw cartref ein Prosiect Cysylltu, prosiect cymorth cymheiriaid sy’n canolbwyntio ar lesiant myfyrwyr yr ydym yn ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe.  

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd yw’r un man ble gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth, cyngor ac arweiniad personol 1-i-1 y byddwch ei angen i fanteisio i’r eithaf ar eich cyfnod yn y Drindod Dewi Sant.

Rydym yn dîm o ymarferwyr profiadol sydd â chymwysterau proffesiynol ym maes Cyfarwyddyd Gyrfaoedd mewn Prifysgolion ac rydym yma i’ch helpu i ddeall eich opsiynau gyrfa ac i ddatblygu eich Cyflogadwyedd.  

Gallwn hefyd helpu gydag ymholiadau am:

  • Ddechrau arni a meddwl am syniadau am Yrfaoedd
  • Deall eich opsiynau a gwneud penderfyniadau cadarn
  • Chwilio am a chael profiad gwaith o safon drwy GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith neu lwybrau eraill
  • Deall eich opsiynau Ôl-raddedig
  • Dechrau eich Busnes eich hun
  • Chwilio am Swyddi’n effeithiol
  • CVs, Ceisiadau a Datganiadau Personol
  • Cyfweliadau a chanolfannau Asesu 

 … A llawer mwy drwy ein llwyfan Gyrfaoedd digidol newydd MYCAREER a ddarperir ar eich cyfer mewn partneriaeth ag Abintegro.

Campws Caerfyrddin: 
Ffôn: 01267 676830 
EBost: studentservices@uwtsd.ac.uk

Campws Llambed:
Ffôn: 01570 424876
EBost: student.support@uwtsd.ac.uk

Campysau Abertawe: 
Ffôn: 01792 481206 
EBost: student.services@uwtsd.ac.uk

Campysau Llundain:
Ffôn: 020 756 67600
EBost: info.london@uwtsd.ac.uk
Ymweld y London Campus Website

Campws Birmingham:
Ebost: birminghamstudentservices@uwtsd.ac.uk 

Pob ymholiad arall:
Ffôn: 01267 676830 
EBost: studentservices@uwtsd.ac.uk