Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Canllaw i Rieni

Adegau pwysig i roi cymorth yn ystod Proses Gwneud Cais UCAS

Father and Daughter

Os ydych chi’n rhiant, gall fod yn anodd gwybod sut i helpu’ch mab neu ferch drwy broses gwneud cais UCAS. Felly, rydym wedi llunio’r canllaw cyflym hwn sy’n cynnwys ein hawgrymiadau ar sut i gefnogi’ch plentyn yn ystod gwahanol gamau’r broses...

Blwyddyn 12

Mehefin

Pan fydd yr arholiadau Safon Uwch Gyfannol wedi dod i ben, lluniwch rest hir o gyrsiau posibl, gan ymchwilio i wahanol opsiynau a mynychu diwrnodau agored prifysgolion.

Edrychwch yn ofalus ar y gofynion mynediad a gwnewch yn siŵr bod eich mab neu ferch yn gwneud popeth y gallant i’w bodloni. Mae hwn yn amser da i’w hannog i chwilio am waith â thâl neu waith gwirfoddol, cysgodi neu interniaethau sy’n berthnasol i’w meysydd diddordeb.

Gorffennaf

Mae hwn yn amser da i’ch mab neu ferch ddechrau drafftio’u datganiad personol. Gall rhieni helpu drwy amlygu eu cryfderau, a’u helpu gyda syniadau am sut i lenwi unrhyw fylchau yn eu profiad.


Blwyddyn 13

Medi – Tachwedd

Mae’n dymor gwneud ceisiadau UCAS. Gall eich mab neu ferch geisio cyngor gan athrawon ac ymgynghorydd gyrfaoedd ar eu syniadau am gyrsiau, ond efallai y bydd angen peth help arnynt. Gallech ofyn iddynt sut mae eu datganiad personol yn dod yn ei flaen.

Rhagfyr

Gyda’r dyddiad cau yn brysur asgosau, gwnewch yn siwr bod eich plentyn wedi penderfynu ar eu dewisiadau terfynol ac wedi rhoi trefn ar eu datganiad personol. A allech chi eu helpu gyda gwiriadau terfynol a phrawf-ddarllen cyn ei gyflwyno?

Ionawr – Mawrth

Fe ddylai cynigion gan brifysgolion ddechrau cyrraedd yn ystod y cyfnod hwn, ond os nad ydy’ch plentyn wedi clywed dim eto, peidiwch â phoeni – mae gan brifysgolion nes fis Mai i ymateb a bydd rhai’n gyflymach nag eraill. Hefyd, gall cyfweliadau a phrofion mynediad ddechrau cyrraedd yn ystod y cyfnod hwn, felly gallwch helpu gyda pharatoi at y rhain a sicrhau bod trefniadau teithio wedi’u gwneud.

Os ydy’ch mab neu ferch yn gwneud cais am gwrs creadigol, gallwch hefyd holi sut mae eu portffolio o waith yn datblygu.

Ebrill – Mai

Amser penderfynu: ydy’ch mab neu ferch wedi cael ac ymateb i gynigion? Ydy eu dewisiadau wedi newid? Ydyn nhw wedi setlo ar eu cynigion pendant a’u rhai wrth gefn? Ceisiwch wneud yn siwr bod ganddynt gynllun wrth gefn rhag ofn na fydd pethau’n troi allan yn ôl eu gobeithion.

Hefyd, mae’n rhaid iddynt fod wedi rhoi trefn ar eu cais am lety myfyrwyr gan fod neuaddau preswyl fel arfer yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Mai – Mehefin

Tymor arholiadau: amser gwneud yn siŵr bod eich mab neu ferch wedi paratoi cystal â phosibl i gael y graddau, ac i roi cymorth emosiynol iddynt ar yr adeg llawn straen hon.

Canol Awst

  • Gwnewch yn siwr bod eich plentyn yn barod ar gyfer diwrnod canlyniadau (sydd fel arfer ar ddydd Iau yng nghanol mis Awst) gyda gwybodaeth ar sut i wirio a chadarnhau eu lle trwy UCAS Track.
  • Mae’n syniad da osgoi trefnu gwyliau dramor yn ystod adeg canlyniadau gan ei fod yn debygol y bydd rhaid ichi allu cysylltu â’u dewis brifysgol.
  • Os ydych chi’n credu ei fod yn bosibl y bydd rhaid i’ch mab neu ferch ddefnyddio proses Clirio, mae’n werth gwneud rhyw faint o ymchwil cefndir ar gyrsiau ac opsiynau posibl ymlaen llaw, a gwneud yn siŵr eu bod yn gallu cyrchu’r rhyngrwyd a ffôn ar ddiwrnod canlyniadau.
  • Yn ystod clirio, efallai mai dim ond am raddau y bydd rhai prifysgolion yn gofyn, lle bod rhai eraill yn gofyn cwestiynau i helpu iddynt benderfynu p’un a ydynt am gynnig lle. Bydd angen eich cymorth emosiynol ar eich plentyn yn ystod y cyfnod hwn, a bydd angen iddynt wneud y galwadau ffôn eu hunain, ond os ydych chi wedi paratoi’n dda at y diwrnod gyda’r manylion cyswllt priodol, gall hynny fod yn help mawr.
  • Unwaith y byddant wedi sicrhau lle, mae’n bwysig gwirio beth sy’n digwydd nesaf o ran llety os ydynt yn symud i mewn i neuadd. Efallai bod angen iddynt gadarnhau bod ystafell wedi’i rhoi iddynt, ac fel arfer, byddant yn cael manylion llawn am yr hyn i ddod gyda nhw a dyddiadau symud i mewn.

Medi

  • Ar yr adeg hon, gallwch helpu iddynt baratoi at fywyd yn y brifysgol drwy drefnu’r holl bethau bach o adref allai helpu iddynt ymgartrefu yn eu cartref newydd. Os nad yw eich mab neu ferch wedi arfer paratoi bwyd iddyn nhw eu hunain neu olchi eu dillad eu hunain, nawr yw’r amser i helpu iddynt fireinio’r sgiliau hynny!
  • Fel arfer, mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn cychwyn eu cwrs yn ystod trydedd neu bedwaredd wythnos mis Medi, felly mae’n syniad da cadw penwythnosau’n rhydd o gwmpas yr adeg hon oherwydd efallai y bydd arnynt angen eich help i symud i mewn i’w llety... ond wedyn, maen nhw ar ben eu hunain a’r cwbl allwch chi ei wneud yw aros am yr alwad ffôn gyntaf!