With bright blonde hair, wearing a light blue shirt, Michaela Schriek smiles up at the camera.

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth  -  Staff Busnes a Rheolaeth  -  Michaela Schriek

Michaela Schriek BA (Anrh), MSc, FInstLM, FRSA

Rheolwraig Rhaglen

Ffôn: 07904 787999
E-bost: m.schriek@uwtsd.ac.uk • Darlithydd
 • Tyst AU Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymhwysol (Ymestyn Allan)
 • Cydlynydd a Gweinyddwraig Canolfan Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Fel hyfforddwraig Arweinyddiaeth a Rheolaeth a gymeradwywyd gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, ynghyd ag asesydd QCF&VRQ cymwysedig, rwyf wedi derbyn rôl Rheolwraig Rhaglen ar gyfer y Dyst AU a drwyddedir gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn ogystal â PCYDDS.

Rwyf yn gyfathrebwraig ardderchog sy’n gymwys gyda TG ac yn datrys problemau yn greadigol. Rwy’n frwd am ddysgu, addysgu a datblygu.

 • Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • City and Guilds
 • Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau

Bydd y Rhaglen Ymestyn Allan mewn Sgiliau ar gyfer y Gweithle yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed yn Hydref 2022 ac hefyd yn ail-frandio ar gyfer y rhai sy’n dod i mewn yn Hydref 2022 i:

Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gymhwysol – Ymestyn Allan (A.L.A.M.O.)

Yn fy rôl gyfredol fel Rheolwraig Rhaglen y Dyst AU, rwyf yn gyfrifol am gydlynu’r deunyddiau addysgu, y tiwtoriaid, a gofal bugeiliol y myfyrwyr.

Rwyf yn addysgu’n llawn amser ar y 4 modwl a addysgir o fewn y Dyst AU, sydd yn rhaglen annibynnol ond sydd hefyd yn bwydo i mewn i’r rhaglen BA Ymestyn Allan mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gymhwysol. Rwyf hefyd yn cyfrannu at ddatblygu’r holl fodylau ar y BA a’r Dyst AU.

Mae’r modylau a addysgir yn y Dyst AU yn ymwneud â’r topigau canlynol:

 • Rheolaeth Cyfathrebu  
 • Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
 • Menter ac Intrapreneuriaeth

Bellach mae pob un o’n myfyrwyr Ymestyn Allan (ynghyd â phob myfyriwr arall yn y brifysgol) hefyd yn astudio dau fodwl hunan-gyfeiriedig Graduate Attribute ar Lefelau 4,  5 a 6.

Llunnir y modylau Priodoleddau Graddedigion i alluogi myfyrwyr i ddatblygu a chofnodi ystod o sgiliau sydd â ffocws ar yrfaoedd ac sy’n berthnasol i’w dewis faes.

Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys:

 • cymhwysedd digidol
 • ymchwil a rheoli prosiectau

A hefyd:

 • cyfathrebu
 • creadigrwydd
 • adfyfyrio
 • gwydnwch a datrys problemau. 

Mae cynnwys y modylau yn fynd yn fwy cymhleth ar bob lefel. Mae’r asesu yn y modylau hyn wedi ei deilwra’n benodol i raglen astudio’r myfyrwyr eu hunain. Mae’r rhain yn cael eu hastudio ar yr un pryd â modylau a addysgir ac eir at y deunyddiau addysgu drwy gwrs ar-lein a safle Team. Mae sesiynau tiwtorial/gweithdy rheolaidd gyda Thiwtor hefyd yn cael eu trefnu er mwyn cyfoethogi a chynorthwyo dysgu annibynnol y myfyriwr.

Mae adolygiad pum mlynedd y Dyst AU yn ogystal â’r Rhaglen BA wedi cael eu cymeradwyo a’u dilysu gan y Brifysgol yn ddiweddar, ac rwyf bellach yn y broses o oruchwylio a chyfrannu at ailysgrifennu’r modylau cyfredol yn llwyr yn ogystal ag ychwanegu rhai newydd sbon.

Bydd y rhai newydd yn cael eu hymchwilio’n drylwyr a bydd y deunyddiau addysgu yn cael eu hysgrifennu a’u rhoi drwy’r broses sicrhau ansawdd yn barod i’w darparu yn Hydref 2022 o dan frand newydd y rhaglen.

Bydd asesiadau gyda ffocws ar gyflogaeth briodol yn cael eu llunio a’u hysgrifennu i’w defnyddio gan holl diwtoriaid y Dyst AU.

Mae fy ymchwil helaeth personol dros y 12 mis diwethaf wedi fy ngalluogi i gwblhau’r 49 Dimensiwn Rheolaeth a luniwyd gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac rwyf wedi sicrhau Cymrodoriaeth gyda’r un corff dyfarnu.

Yn 2018 ymgymerais â phrosiect ymchwil ar gyfer thesis fy MSc mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Mae’r Blwyddlyfr a ddefnyddir ar hyn o bryd ar y Dyst AU wedi bod yn brosiect ymchwil yr ymgymerwyd ag ef gyda dau gydweithiwr, ac mae wedi ei hel at ei gilydd gyda’r holl ddeunyddiau sydd ar gael o gyhoeddiadau Cyhoeddwyr Sage.

Maund, A., Schriek, M., Tinkler, P., (2017) Certificate in Higher Education Skills for the Workplace Student Yearbook, Sage.

F’angerdd mwyaf yw datblygu deunyddiau addysgu ac asesu ynghyd â hwyluso dysgu a gofal bugeiliol. Mae ymchwil a datblygu dulliau addysgu yn bwydo i mewn i’m diddordeb personol mewn seicoleg gadarnhaol a’i defnydd fel arf i ddatblygu myfyrwyr aeddfed.

 •  “Certificate in Higher Education Skills for the Workplace Student Yearbook” (2017) Maund, A., Schriek, M., Tinkler, P.
 •  “Principles of Assessment” (2015) Schriek, M. United States: KDP