Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Addysg Antur Awyr Agored (BA, TystAU)

Addysg Antur Awyr Agored (BA, TystAU)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Mae’r rhaglen BA Addysg Antur Awyr Agored wedi’i llunio i ddarparu gradd sy’n drylwyr yn academaidd ac yn berthnasol yn alwedigaethol.

Yn bennaf, mae’r rhaglen wedi’i llunio i integreiddio’r sgiliau ymarferol a galwedigaethol sydd eu hangen o weithio yn y sector awyr agored gyda dealltwriaeth academaidd gref a gwerthfawrogiad o egwyddorion ehangach sy’n perthyn i feysydd addysgeg, seicoleg, cymdeithaseg, llesiant ac athroniaeth.

Er bod y rhaglen yn darparu sylfaen delfrydol ar gyfer gweithio ym maes antur awyr agored, mae hefyd wedi profi ei fod yn addas tu hwnt ar gyfer ystod o rolau cyflogaeth eraill sy’n dod i’r amlwg ym meysydd iechyd, addysg a gweithgarwch corfforol yn fwy cyffredinol.

Ydych chi’n siarad Cymraeg? Mae modylau’r cwrs hwn ar gael yn y Gymraeg. Caiff myfyrwyr eu hannog i ddilyn cymaint o’u rhaglen â phosibl trwy gyfrwng y Gymraeg.

40 Credyd icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Addysg Antur Awyr Agored (BA)
Cod UCAS: 3L2N
Gwneud cais drwy UCAS

Addysg Antur Awyr Agored (TystAU)
Cod UCAS:  OAE6
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu            Cais am Wybodaeth                       Rhyngwladol                  
Enw'r cyswllt:: Denise Leonard


Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Mae Caerfyrddin Y Drindod mewn lle unigryw o ran mynediad i ystod o leoliadau gweithgarwch o’r radd flaenaf
 • Mae’r rhaglen hon yn gallu manteisio ar ei chyfleuster arbenigol ei hun ar gyfer darpariaeth Antur Awyr Agored: Cynefin.
 • Mae gan y cwrs sylfaen cadarn a chyfoethog mewn gwaith tîm ac ymdrechu ar y cyd
 • Mae nifer o alldeithiau a gweithgareddau dros nos sy’n gofyn i fyfyrwyr weithio gyda’i gilydd mewn sefyllfaoedd anodd a gelyniaethus, hyd yn oed
 • Mae nifer o gyfleoedd i gwrdd â chyflogwyr posibl ac ymarferwyr dylanwadol eraill o fewn y maes.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae campws Caerfyrddin Y Drindod mewn lle unigryw o ran cael mynediad i ystod o leoliadau gweithgareddau o’r radd flaenaf, fel: Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Yn yr ardaloedd hyn mae rhai o gyfleoedd caiacio, arforgampau, beicio mynydd a dringo creigiau gorau’r byd. Rydym hefyd mewn lleoliad ardderchog i gerdded mynyddoedd, ogofa, caiacio dŵr gwyn a gweithgareddau mewn coetiroedd.

Mae’r rhaglen hon yn gallu manteisio ar ei chyfleuster arbenigol ei hun ar gyfer darpariaeth Antur Awyr Agored: Cynefin. Mae’r lle pwrpasol hwn yn cynnig cyfleoedd gwych i ddatblygu’r rhaglen ymhellach gyda mynediad ehangach i adnoddau, gwell mannau addysgu a chyfleusterau ar y safle sy’n hyrwyddo’r amcan allweddol o integreiddio theori ac arfer ymhellach.

Nod tîm y rhaglen yw creu amgylchedd cynhwysol lle bydd pob aelod o staff a dysgwr yn teimlo’n saff, yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu ac yn gallu cyrraedd eu potensial.

Mae’r rhaglen wedi’i strwythuro i ganiatáu i fyfyrwyr rhan mewn gwaith tymhorol.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un – Lefel 4

 • Antur - risg gwerth eich chymryd (20 credyd; gorfodol)
 • Heriau Cyfoes: Gwneud Gwahaniaeth (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Ecoleg Antur (20 credyd; gorfodol)
 • Hwyluso Gweithgareddau Anturus (20 credyd; gorfodol)
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Yr Awyr Agored (20 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Dau – Lefel 5

 • Ysgogwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Ysgogwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth (20 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Darganfod Ffyrdd o Fyw Awyr Agored (20 credyd; dewisol)
 • Sylfeini ar gyfer Dysgu Corfforol ac Awyr Agored o Ansawdd Uchel (20 credyd; gorfodol)
 • Seicoleg Antur Personol (20 credyd; gorfodol)
 • Teithiau Cynaliadwy (20 credyd; gorfodol)
 • Hwyluso Gweithgareddau Anturus (20 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Tri – Lefel 6

 • Addysgeg Hyfforddi (20 credyd; dewisol)
 • Digwyddiadau Tyngedfennol mewn Gweithgareddau Antur (20 credyd; gorfodol)
 • Antur Cwricwlwm (20 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol; modiwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Adloniant Tirlun a Chynaliadwy (20 credyd; gorfodol)
 • Safbwyntiau ar Addysg Awyr Agored (20 credyd; gorfodol).
Asesiad

Nod yr asesiadau yw galluogi myfyrwyr i ddangos eu bod wedi bodloni gofynion y rhaglen a chyflawni deilliannau dysgu pob modiwl.

Gan ystyried natur ymarferol y rhaglen, mae asesiadau wedi’u dyfeisio i wneud yn fawr ar y cyswllt rhwng theori ac arfer a chaniatáu i fyfyrwyr ddangos trylwyredd deallusol ac adfyfyrio’n feirniadol ar eu profiadau eu hunain.

Defnyddir amrywiaeth o fformatau ar gyfer gwaith cwrs ac asesiadau ymarferol, yn cynnwys:

 • Portffolios
 • Addysgu/hyfforddi ymarferol
 • Traethodau
 • Cyfnodolion
 • Cyflwyniadau
 • Cyfryngau digidol
 • Blogiau
 • Cyfweliadau academaidd. 
Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni Perthnasol

Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?


Archwiliwch Addysg Antur Awyr Agored yn YDDS Caerfyrddin

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

96 pwynt UCAS neu’n amodol ar gyfweliad. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed (21 neu hŷn) sydd â phrofiad awyr agored perthnasol.

Cyfleoedd Gyrfa

Ceir nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad o wahanol rolau cyflogaeth yn y sector.

Mae yna gysylltiadau agos rhwng y rhaglen a’r cyrff proffesiynol a rheolaethol perthnasol, gyda nifer o bartneriaethau cryf gyda busnesau lleol a sefydliadau trydydd sector. Fel y cyfryw, mae myfyrwyr mewn sefyllfa dda i gysylltu eu hastudiaethau gyda’r cymunedau arfer ehangach.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfleoedd i fyfyrwyr ennill nifer o ddyfarniadau gan gyrff llywodraethol ar wahanol lefelau, mewn amrywiaeth o weithgareddau. Mae’r dyfarniadau hyn yn gofyn i fyfyrwyr gofrestru gyda’r cyrff llywodraethol perthnasol a chynnal llyfrau log o brofiad.

Costau Ychwanegol

Ar wahân i ddarparu pecyn cymorth cyntaf personol, cyllell afon, a rhai dillad awyr agored sylfaenol, nid oes costau ychwanegol gorfodol gyda'r rhaglen hon ar hyn o bryd.

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Erin Smith (Myfyriwr y Flwyddyn Gyntaf 2018)

“Rwyf wedi cael mwy o anturiaethau mewn tri mis yn y Drindod nag rwyf wedi’u cael weddill fy mywyd”.


Peter Savage (un o’n graddedigion) www.Savage-Adventures.com

“Tra oeddwn yn fyfyriwr ar y rhaglen Addysg Antur Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant sefydlais Savage Adventures. Gan fy mod yn gwybod lefel y sgiliau a’r cyfleoedd a ddarperir ar gyfer myfyrwyr yn ystod eu hamser yno, rydw i bob amser yn hyderus wrth gyflogi graddedigion y Drindod.  Mae meddu ar y gallu i arddangos sgiliau ymarferol yn angenrheidiol yn yr awyr agored ond yn aml bydd deall y rhesymau damcaniaethol sy’n sail i hynny a’r hunan adfyfyrio ar yr awyr agored yn mynd yn angof.  Er nad ni yw’r cyflogwr mwyaf yn yr ardal, ffurfiwyd Savage Adventures o gariad at yr awyr agored ac rydym yn sicrhau hyn drwy ddefnyddio gweithwyr proffesiynol sy’n ysbrydoli o raglenni’r Drindod Dewi Sant."


Damian James (un o’n graddedigion)

“Gan fy mod i wedi graddio o raglen Addysg Awyr Agored y Drindod Dewi Sant, rydw i bob amser yn hyderus wrth recriwtio graddedigion y Drindod.  Mae profiad yn dangos y bydd ganddyn nhw’r sgiliau ymarferol angenrheidiol, ond hefyd ddealltwriaeth dreiddgar o hanfodion dysgu yn yr awyr agored ac felly y gallu i adfyfyrio ar eu harfer eu hun.  Mae Cyngor Abertawe yn un o’r cyflogwyr mwyaf o weithwyr awyr agored proffesiynol yn ardal de-orllewin Cymru ac mae llawer o’i garfan wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant."


Samantha Newbury (un o’n graddedigion)

“Samantha Newbery yw f’enw i a graddiais yn ddiweddar o Gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda gradd BA mewn Addysg Antur Awyr Agored.

I mi mae cydbwysedd da yn y cwrs rhwng gwaith academaidd yn y dosbarth a phrofiadau awyr agored. Bu’r strwythur hwn yn gymorth i mi baratoi a datblygu i fod yn hyfforddwr awyr agored. 

Trwy gydol fy nhair blynedd cefais fy ysbrydoli a’m herio gan y darlithwyr gyda’u hystod eang o wybodaeth mewn agweddau academaidd a hyfforddi addysg antur awyr agored, ac maent wedi parhau i hwyluso fy natblygiad personol yn addysgwr awyr agored.

Trwy strwythur a chyflwyniad y cwrs rwyf wedi cael gwybodaeth a sgiliau sydd wedi fy ngalluogi i gymryd rhan mewn a hyfforddi ystod o weithgareddau awyr agored a datblygu fy ngyrfa ers graddio.”


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Mae’r rhaglen Addysg Antur Awyr Agored wedi’i chyfoethogi gan ein partneriaeth sefydledig gyda phrifysgol De-ddwyrain Norwy sy’n cynnig cyfle rhagorol i astudio Sgïo Gwledig Llychlynnaidd ac Arweinyddiaeth Awyr Agored am semester yn yr ail flwyddyn.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth Pellach

Er nad yw lefelau uchel o ffitrwydd a gallu personol yn angenrheidiol, mae’r rhaglen hon yn dibynnu ar allu myfyrwyr i gymryd rhan weithredol mewn amrywiaeth eang o weithgareddau anturus.

At brydiau, bydd rhaid gweithio ar uchderau, mewn dŵr dwfn, gyda’r nos, o dan y ddaear ac am gyfnodau hir mewn tywydd garw. Yn aml, mae’r lleoliadau’n unig ac efallai na fydd cyfleusterau meddygol brys a chyfleusterau eraill ar gael ar unwaith.

Mae angen i fyfyrwyr allu cyfathrebu’n effeithiol heb addasiadau technolegol, gallu gwneud dyfarniadau cadarn a gallu deall a bod yn barod i ddilyn cyfarwyddiadau diogelwch.

Er bod staff yn ceisio bod yn gynhwysol a gellir addasu rhai gweithgareddau'n rhesymol, mae terfyn i’r addasiadau y gellir eu gwneud heb wyro oddi wrth natur sylfaenol gweithgareddau anturus.