Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Addysg Gynradd (BA)

Astudiaethau Addysg: Cynradd (BA)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Datblygwch eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o addysg mewn cyd-destun ysgol gynradd, ac ymestynnwch eich sgiliau trwy ein rhaglen Astudiaethau Addysg: Cynradd.

Mae’r radd hon yn ffocysu ar addysg mewn cyd-destun eang, gan gynnwys pwysigrwydd materion cynhwysiant, sut y mae plant yn dysgu a’r gwerthoedd ac arfer proffesiynol sy’n rhan o addysg gynradd. BA Astudiaethau Addysg: Cynradd yw un o’r rhaglenni gradd prin yn y DY sy’n ffocysu ar astudio addysg yn y sector ysgolion cynradd.

Mae’r rhaglen ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy gyfrwng y Saesneg, neu’n ddwyieithog, ac mae pob darlithydd yn ddwyieithog; fodd bynnag ar adegau bydd darlithwyr gwadd a / neu arbenigwyr yn y maes yn cyfrannu ac mae’n bosib bydd y darlithoedd yma yn Saesneg, gyda deunydd cefnogol yn Gymraeg. Bydd argaeledd darlithoedd cyfrwng Cymraeg yn ddibynnol ar faint y cohort. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â dau leoliad arsylwadol ac mae yna gyfle i dreulio semester dramor.

*Modiwlau dethol yn amodol i ail-ddilysu

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Astudiaethau Addysg: Cynradd (BA)
Cod UCAS: 14F3
Gwnewch gais drwy UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw lle ar Ddiwrnod Agored Cadw lle ar Ddiwrnod Blasu Gofyn am ragor o wybodaeth
Enw'r cyswllt:: Laura Hutchings


£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn?

 • BA Astudiaethau Addysg: Cynradd yw un o’r rhaglenni gradd prin yn y DU sy’n ffocysu ar astudio addysg yn y sector ysgolion cynradd.
 • Mae’r rhaglen ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy gyfrwng y Saesneg, neu’n ddwyieithog, ac mae pob darlithydd yn ddwyieithog.
 • Bydd pob myfyriwr ynn mynd ar ddau leoliad arsylwadol
 • Cyfle i dreulio semester tramor

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y rhaglen yn rhoi ichi’r ddealltwriaeth a’r sgiliau sy’n berthnasol i weithio gyda phlant oed ysgol gynradd. Bydd y cyswllt rhwng theori, polisi ac arfer mewn addysg gynradd yn cael ei archwilio gan wneud defnydd o addysgeg, seicoleg a chymdeithaseg.

Mae yna bwyslais ar faterion cyfoes ym maes addysg gynradd, ac mae’r rhaglen yn galluogi i fyfyrwyr gymryd rhan mewn ymchwil ar raddfa fach mewn maes o ddiddordeb iddynt, yn ogystal â thraethawd hir estynedig yn eu trydedd flwyddyn.

Bydd y rhaglen yn archwilio materion megis: 

 • Ble a sut mae plant yn dysgu?
 • Beth yw’r rhwystrau at ddysgu y mae plant yn ei brofi a sut y gellir eu goresgyn?
 • Beth yw’r ffactorau allweddol sy’n cael effaith ar addysg gynradd yng Nghymru heddiw?
 • Sut mae oedolion yn gweithio’n fwyaf effeithiol gyda phlant mewn lleoliad addysgol?
 • Beth yw manteision addysg ddwyieithog?
 • Beth yw’r sgiliau mwyaf pwysig y mae ar ddysgwyr eu hangen ar gyfer y dyfodol?

Bydd y rhaglen hon hefyd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy allweddol gan gynnwys datrys problemau, gwaith tîm, cyfathrebu a meddwl beirniadol.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un – Lefel 4  (Tyst AU, Dip AU a BA)

 • Cydraddoldeb i Bawb? (20 credyd; gorfodol)*
 • Datblygiad ar draws y Rhychwant Oes (20 credyd; gorfodol)
 • Addysg: Gorffennol, Presennol, Dyfodol (20 credyd; gorfodol)
 • Modwl newydd ‘Sicrhau Sgiliau Astudio Effeithiol (20 credyd; gorfodol)*
 • Damcaniaeth ac Arfer Dysgu (20 credyd; gorfodol)
 • Modwl Newydd ‘Parchu Hawliau Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru (20 credyd; gorfodol)*.

Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA)

 • Mae Pawb yn golygu Pawb (20 credyd; gorfodol)
 • Amgylcheddau Dysgu Amgen (20 credyd; gorfodol)
 • Dod yn Addysgwr Cynradd (20 credyd; gorfodol)
 • Y 3 R (20 credyd; gorfodol)*
 • Y Meddwl Ymholgar: Dulliau Dysgu ac Addysgu Creadigol (20 credyd; gorfodol)*
 • Ymchwil Addysgol (20 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA)

 • Astudiaethau Cwricwlwm ac Asesu (20 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol)
 • Hinsoddau Dysgu (20 credyd; gorfodol)
 • Gwneud Gwahaniaeth gyda’n Gilydd (20 credyd; gorfodol)
 • Llesiant mewn Addysg (20 credyd; gorfodol).
Asesiad

Mae myfyrwyr yn cyflwyno gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd i’w galluogi i ddatblygu eu sgiliau tîm, yn ogystal â sgiliau dysgu annibynnol.

Ymhlith yr asesiadau mae senarios seiliedig dysgu problemau, cyflwyniadau poster academaidd, portffolios, aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau seminar unigol.

Does dim arholiadau.

Dolenni Perthnasol

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Alison Baggott
 • Sarah Stewart
Meini Prawf Mynediad

Cynnig Nodweddiadol: Pwyntiau UCAS =  88 ac uwch.

Bydd myfyrwyr yn gwneud cais o amrywiaeth o gefndiroedd, yn uniongyrchol o gyrsiau Lefel A neu gyrsiau Lefel 3 eraill (e.e. CACHE) neu o fod wedi gadael addysg.

Nid oes angen unrhyw bwnc lefel A penodol. Os ydy myfyrwyr yn dymuno hyfforddi i fod yn athrawon yng Nghymru ar ôl graddio, bydd angen gradd B arnynt, ar lefel TGAU, mewn Saesneg a Mathemateg, a gradd B mewn Cymraeg – os ydynt yn dymuno hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd angen gradd C arnynt mewn TGAU Gwyddoniaeth.

Mae’r cwrs yn croesawu myfyrwyr o gefndiroedd mynediad annhraddodiadol ac rydym yn ystyried profiad, sgiliau bywyd perthnasol a photensial academaidd wrth asesu ymgeiswyr.

Yn ystod y semester cyntaf, mae pob myfyriwr yn ymgymryd â modwl sgiliau astudio, sy’n helpu i’w paratoi nhw at ofynion addysg uwch.

Cyfleoedd Gyrfa

Caiff ein graddedigion eu cyflogi mewn amrywiaeth o leoliadau.

Oherwydd natur ein gradd mae gan ein graddedigion y sgiliau, y rhinweddau, y dealltwriaeth a’r galluoedd i weithio mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys y sector addysg, gofal cymdeithasol, iechyd a galwedigaethau tebyg, yn ogystal â’r sector gwirfoddol.

Mae ein gradd yn berthnasol i’r graddedigion hynny sy’n dymuno hyfforddi i fod yn athrawon trwy’r llwybr Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) gan fod y radd yn rhoi’r cefndir a’r dyfnder dealltwriaeth ynghylch y materion hyn sy’n berthnasol i blant ysgol gynradd. Mae graddedigion eraill wedi parhau â’u hastudiaethau gydag amrywiaeth o raglenni meistr.

Costau Ychwanegol
 • Mae myfyrwyr yn gyfrifol am dalu cost gwerslyfrau hanfodol, am brintio a chopi ac am ddeunydd ysgrifennu ac am gynhyrchu traethodau, aseiniadau a thraethodau hir sydd eu hangen i fodloni gofynion academaidd pob rhaglen astudio.

 • Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44.

 • Mae angen i fyfyrwyr gael cyfwerth ag 80 awr o brofiad ymarferfol mewn lleoliad megis ysgol, mewn lleoliad gwirfoddol, neu gydag asiantaethau eraill fel iechyd neu ofal cymdeithasol, neu leoliadau dysgu awyr agored. Fe fydd hyn yn golygu costau teithio a lluniaeth.

 • Mae’r rhaglen yn trefnu profiadau astudio gorfodol a gweithgareddau cyfoethogi i fyfyrwyr. Bydd y Ddisgyblaeth yn talu am y costau teithio ac astudio a gyfyd yn sgil hyn. Fodd bynnag, ar gyfer rhai ymweliadau, bydd rhaid i fyfyrwyr gyflenwi eu lluniaeth eu hunain, ac ar gyfer rhai ymweliadau, ddillad addas ar gyfer yr awyr agored.
Dyfyniadau Myfyrwyr

“Mae Astudiaethau Addysg: Cynradd yn eich galluogi i geisio gwneud cynnydd, nid bod yn berffaith. Mae’n gwrs arbennig o gyfeillgar, lle cewch brofiad ymarferol a damcaniaethol, gyda darlithwyr sy’n arbenigwyr ar law. Rwyf wedi gwneud ffrindiau oes. Cofiwch, breuddwydion gyda therfynau amser yw goliau!”
Ryan – Un o raddedigion y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd


 “Yn ogystal â bod y cwrs yn wych, mae’r bobl sy’n ei addysgu’n wych, ac rwyf wedi cael y profiad bywyd gorau arno.”
Dion – Un o raddedigion y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd


  “Roeddwn wedi colli adnabod arna’i fy hun cyn y cwrs hwn. Yn wreiddiol, hyfforddais yn ddawnsiwr ond cefais anaf. Roeddwn yn meddwl na fuaswn fyth yn caru beth rwy’n ei wneud eto nes i mi gofrestru ar y cwrs hwn. Mae’r athrawon a’r modylau’n anhygoel.” 
Lauren – Un o raddedigion y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd


 “Darlithwyr cyfeillgar, amgylchedd croesawgar, ethos positif!” 
Jess – Myfyriwr y BA Astudiaethau Addysg - Cynradd


 “Y Brifysgol orau, cyrsiau gwych, darlithwyr cyfeillgar a chymorth heb ei ail.”
Ella – Myfyriwr y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd


 “Mae’r cwrs hwn yn anhygoel. Mae’r darlithwyr mor groesawgar a pharod i helpu. Ar ôl cael profiad o Brifysgol arall cynt, gallaf ddweud heb os mai’r Drindod yw’r orau!”
Lauren – Myfyriwr y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd


 “Cwrs hwyl a difyr sy’n darparu llwybr ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd”
Luke – Myfyriwr y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd


 “Cwrs sy’n agor llygaid ac sy’n rhoi cipolwg i mewn i amrywiaeth o faterion addysgol”
Georgia – Myfyriwr y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd


 “Darlithwyr gwych, cefnogol iawn a hawdd siarad gyda nhw.”
Chelsey – Myfyriwr y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd


 “Cynnwys eang a manwl, gyda darlithwyr cefnogol, agos-atoch.”
Catrina – Myfyriwr y BA Astudiaethau Addysg: Cynradd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael, ac mae myfyrwyr sy'n dewis astudio'n Gymraeg yn gymwys i ymgeisio am ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Canada: Coleg Camosun

Y Ffindir: Prifysgol Humak

Y Ffindir: Prifysgol Humak (Hydref)

Y Ffindir: Prifysgol Humak (Gwanwyn)

Unol Daleithiau: Coleg Presbyteraidd, De Carolina

Unol Daleithiau: Prifysgol Rio Grande, Ohio

Llety

Ewch i’n hadran Llety Caerfyrddin  i ddysgu rhagor.

Gwybodaeth Pellach

Os hoffech ddysgu rhagor am astudio yng Nghaerfyrddin, dewch i ymweld â ni ar Ddiwrnod Agored.